Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vượt 500,1% chỉ tiêu xây dựng nhà đại đoàn kết

Thứ năm - 04/07/2024 07:46 44 0
Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra chiều 4-7 nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQVN các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội khóa IX và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh chưa có tiền lệ. Hoạt động của MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền cùng cấp.
MTTQVN và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trọng tâm, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực và các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình phát triển. Tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Gần 313 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người khó khăn

Vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp trong cả hệ thống chính trị, tạo ra nhiều phong trào, mô hình thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức tham gia. Hoạt động tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lan tỏa sâu rộng. Hàng năm, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức hiệu quả ngày hội nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQVN (18-11).

 
Các đại biểu dự Đại hội
 
Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo và sự chung sức của cả cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được gần 334 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng và sửa chữa được 5.071 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, vượt 500,1% chỉ tiêu xây dựng nhà đại đoàn kết Nghị quyết Đại hội khóa IX đề ra. Phối hợp xây dựng gần 1.120km đường giao thông, vượt 224% chỉ tiêu đường giao thông (nhựa hóa, bê tông hóa) của Nghị quyết Đại hội khóa IX.

Song song đó, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, huy động được nhiều nguồn lực góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đảm bảo 100% gia đình chính sách đều được quan tâm giúp đỡ, có mức sống ngang bằng trở lên so với mức sống bình quân của hộ dân ở khu dân cư.

MTTQ các cấp giám sát được 994 cuộc

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân”, mặt trận các cấp đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp trên 51 tỷ đồng, hiến tặng trên 319 ha đất, ủng hộ 57.422 ngày công lao động cùng với chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp.

 
Ông Đỗ Văn Mạnh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội
 
Hàng năm, số hộ đạt chuẩn “gia đình văn hóa” và “khu dân cư văn hóa” đều tăng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng đạo đức, lối sống gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 95,98% hộ gia đình được công nhận văn hóa, 97,74% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 97,74% khu dân cư không còn tệ nạn xã hội, 97,74% khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, trước diễn biến phức tạp, chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid-19, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực, MTTQVN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thành viên và địa phương phát động, kêu gọi, vận động nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước khống chế thành công đại dịch; khắc phục hậu quả của đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 
Ông Hà Anh Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt dự thảo kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029
 
Mặt khác, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện vai trò của MTTQVN là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong 5 năm qua, UBMTTQVN cấp tỉnh đã chủ trì giám sát 46 cuộc, cấp huyện 234 cuộc, cấp xã 714 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát được 2.185 cuộc, kiến nghị xử lý đối với 1.673 vụ việc. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 1.937 cuộc với 1.149 công trình, qua đó kiến nghị, xử lý 1.013 vụ việc. Các chỉ tiêu giám sát đều vượt mức đề ra, trong đó cấp tỉnh vượt 306%, cấp huyện vượt 212%.

Về công tác phản biện xã hội, cấp tỉnh chủ trì phản biện 36 văn bản dự thảo, cấp huyện 177 văn bản dự thảo, cấp xã 412 văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Ngoài ra, MTTQVN các cấp đã tổ chức 341 cuộc góp ý đối với văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiếp nhận 1.627 lượt ý kiến góp ý. MTTQVN các cấp thực hiện vượt chỉ tiêu hoạt động góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; góp ý 1.402 lượt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền các cấp. MTTQVN các cấp đã phối hợp tổ chức được 434 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân, với tổng số 19.196 lượt người tham dự. Các ý kiến góp ý nhìn chung đều được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải trình, giải quyết và trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho nhân dân theo quy định.

 
Bà Lê Thị Xuân Trang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024
 
Hàng năm, UBMTTQVN các cấp đều chủ trì tham mưu tổ chức họp mặt giữa Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp với chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo và già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đã tổ chức 3 hội nghị (chuyên đề) gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc, chức việc và già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại 3 huyện: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đăng với gần 600 cử tri tham dự.

Song song đó, hoạt động đối ngoại nhân dân có nhiều kết quả tích cực, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước. Công tác quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQVN tiếp tục được quan tâm. MTTQVN các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các hoạt động cụ thể. Các chương trình phối hợp với MTTQVN các cấp đều được sơ kết, tổng kết đánh giá định kỳ theo đúng chương trình, quy chế phối hợp.

Tác giả: Ngọc Huyền - Trương Hiện - Lăng Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1444 | lượt tải:1271

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập232
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,280,555
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây