UBND tỉnh ban hành Công văn về thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thứ năm - 15/06/2023 22:16 723 0
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Để hoàn thành tốt chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023; 
Ngày 13/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1930/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO
1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (Nghị quyết 28-NQ/TW); Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong chiến lược phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
3. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/2020/NQHĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025; chú trọng phát triển lực lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.
4. Căn cứ theo điều kiện ngân sách tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, đảm bảo đúng quy định.
5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện, cấp xã; duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT đối với các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phấn đấu năm 2023 tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt trên 93% và trên 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh.
6. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN. Khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác BHXH, BHYT, BHTN. 
- Tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực BHXH, BHTN; phối hợp với sở, ngành chức năng, cơ quan BHXH tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN nhằm khắc phục vi phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính căn cứ theo điều kiện ngân sách tỉnh, nghiên cứu quy định của pháp luật, tham mưu hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ được quy định tại Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cho nhóm đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, đảm bảo đúng quy định.
- Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phê duyệt danh sách các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư có mức sống trung bình chuyển cho cơ quan BHXH để làm cơ sở thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân theo quy định.
2. Sở Tài chính: Tham mưu, bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật BHYT, Luật BHXH và các quy định có liên quan.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết kịp thời những kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động.
- Phối hợp trong liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu về đầu tư với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác tuyên truyền phát triển người tham gia BHYT ngay tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT địa bàn đang hoạt động một cách hiệu quả, có kế hoạch và có kết quả cụ thể báo cáo UBND tỉnh.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách BHYT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để phát triển BHYT học sinh, sinh viên trong các chính sách giáo dục của tỉnh, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
6. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng mạng lưới nhân viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
- Triển khai có hiệu quả để thực hiện các chính sách của tỉnh về hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên đang theo học trên địa bàn tỉnh tham gia và thụ hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT.
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
7. Công an tỉnh
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề về đình công, lãn công, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động liên quan đến việc chủ doanh nghiệp, chủ đơn vị sử dụng lao động bỏ trốn; không để phát sinh các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất đang hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cho thuê lao động.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh; tiến hành xử lý theo quy định pháp luật đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, chiếm dụng, nơ đọng BHXH, BHYT, BHTN.
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện theo phân cấp quản lý và thẩm quyền quy định.
8. Cục Thuế tỉnh: Chia sẻ thông tin doanh nghiệp và người lao động quyết toán thuế hàng năm với Cơ quan BHXH làm căn cứ khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào nội dung Thanh tra Thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người lao động.
9. Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Bình Phước: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHXH, BHYT nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của chính sách đến với mọi người dân, giúp người dân và doanh nghiệp được tiếp cận, hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
10. Ban Quản lý Khu Kinh tế - Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong KCN, KKT; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT.
- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, KKT, bao gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật về lao động hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
- Định kỳ 06 tháng gửi báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT để phục vụ công tác thống kê, theo dõi, đôn đốc, quản lý tình hình chấp hành pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức xã hội khác 
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
- Xây dựng kế hoạch và tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phát động các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát động phong trào xây dựng các khu dân cư bao phủ BHXH, BHYT; vận động các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xóm làng cùng chung tay hỗ trợ kinh phí để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT, BHXH tự nguyện nhằm giảm bớt khó khăn khi không còn tuổi lao động hoặc ốm đau, bệnh tật. Nghiên cứu xây dựng và đưa tiêu chí nhân khẩu tham gia BHYT vào quy chế công nhận gia đình văn hóa, thôn ấp, khu phố văn hóa..
12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh Bình Phước đối với các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
13. UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN với nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, trưởng khu phố (thôn, ấp), hội viên các hội nhằm tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT cấp huyện; rà soát thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn từng xã, thôn, ấp, khu phố;
- Thực hiện chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHYT ít nhất bằng mức được HĐND tỉnh thông qua hàng năm đồng thời thực hiện giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho các xã, phường, thị trấn, các thôn ấp, khu phố...; tại các xã nông thôn mới, nông thôn mới để nâng cao duy trì và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đảm bảo số người tham gia BHYT hàng năm đạt từ 95% trở lên; tại mỗi xã, phường, thị trấn tùy theo quy mô dân số, điều kiện kinh tế xã hội UBND cấp huyện giao chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH tự nguyện phù hợp để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện. 
- Phát động phong trào thi đua mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho thân nhân người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu mỗi người dân trong tỉnh đều được tham gia và hưởng thụ quyền lợi về BHXH, BHYT giảm nghèo bền vững.

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách của tỉnh về hỗ trợ đối tượng tham gia BHYT theo Nghị Quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025; Công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT; Công văn số 3949/UBND-VX ngày 30/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Công văn số 2761/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 và Công văn số 453/UBND-KGVX ngày 05/01/2021 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT.
- Quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực ngoài NSNN để hỗ trợ thêm cho người lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện và người dân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT.
- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT, BHXH năm 2023 do UBND tỉnh giao (theo các Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 06/10/2022, số 2412/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh).

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung trên.
 

Tác giả: BTGTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

108-HD-BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)

lượt xem: 27 | lượt tải:10

107-KH/BCĐ

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 4/2024

lượt xem: 186 | lượt tải:72

105-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

lượt xem: 115 | lượt tải:75
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Hôm nay12,019
  • Tổng lượt truy cập7,789,450
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây