Bình Phước: Chú trọng công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thứ ba - 15/08/2023 03:49 1.002 0
Tỉnh Bình Phước được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997 theo một đơn vị hành chính mới. Những ngày đầu mới tái lập, quy mô sản xuất công nghiệp rất nhỏ bé.
Hiện nay, tỉnh đã có 12 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 36 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với 1.960 lao động, 147 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 69.423 lao động. Tỉnh có 01 Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư với 25 doanh nghiệp, 200 lao động. Toàn tỉnh có 27 đảng viên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, sinh hoạt đảng ở nơi cư trú; về tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp, có 137 tổ chức công đoàn với 62.103 đoàn viên, 07 tổ chức đoàn thanh niên với 543 đoàn viên trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, về mở rộng và phát triển mới các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong thời gian tới, số lượng các doanh nghiệp, khu công nghiệp tăng mạnh. Thực tế đó, đặt ra cho tỉnh phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự phát triển của các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh kinh tế và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy cơ sở Ban Quản lý khu kinh tế phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong doanh nghiệp, tuy nhiên kết quả đạt được còn khá khiêm tốn.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Tỉnh chưa thành lập được tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, có 27 đảng viên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, sinh hoạt đảng ở nơi cư trú; về tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp, có 137 tổ chức công đoàn với 62.103 đoàn viên, 07 tổ chức đoàn thanh niên với 543 đoàn viên trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp. Các đơn vị kinh tế tư nhân, đã thành lập được 44 tổ chức đảng (trong đó có 01 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở, 15 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn). Có 465 tổ chức công đoàn với 80.808 đoàn viên; 29 tổ chức đoàn thanh niên với 832 đoàn viên, 24 tổ chức hội liên hiệp thanh niên với 282 hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; 16 tổ chức hội phụ nữ với 327 hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Công tác phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các khu công nghiệp xét chọn, cử quần chúng ưu tú là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức 06 lớp cho 225 công nhân tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kết nạp được 22 đảng viên là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, hiện nay, các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy  nhận quyết định kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công đoàn KCN Đồng Xoài- Đồng Phú

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế còn có một số khó khăn: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp còn thiếu tập trung và chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan còn thiếu đồng bộ. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa thật sự hiệu quả. Chưa thành lập được tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp vào Đảng còn ít so với số lượng quần chúng; đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp phải sinh hoạt tại nơi cư trú, một số đảng viên khó khăn trong việc sinh hoạt đảng, từ đó dẫn đến xin ra khỏi Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, bị xóa tên. Số lượng doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể chiếm tỷ lệ thấp.

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và hàng năm về phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vào tiêu chí thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đoàn thể.

Hai là, đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với đối tượng người lao động, chủ doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, để người lao động, các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp thấy việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp; bảo vệ tài sản doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động với doanh nghiệp được thuận lợi, hài hòa lợi ích các bên.

Tăng cường tiếp xúc với chủ doanh nghiệp, tuyên truyền quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ trương phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thực hiện lồng ghép nội dung này vào các buổi tiếp xúc định kỳ của chính quyền với chủ các doanh nghiệp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể.

Ba là, thí điểm giao Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thành lập Bộ phận chuyên trách công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế. Tổ chức khảo sát, nắm số lượng đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, tiếp cận người lao động, chủ doanh nghiệp tuyên truyền chủ trương kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp đang sinh hoạt ở nơi cư trú chuyển sinh hoạt đảng về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, để thành lập chi bộ cơ sở ở từng khu công nghiệp, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; phân công 01 đồng chí cán bộ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia sinh hoạt cùng chi bộ làm Bí thư chi bộ, để thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có đủ 03 đảng viên chính thức sẽ tiến hành thành lập chi bộ cơ sở ở từng doanh nghiệp, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng, học tập chính trị, nghị quyết cho phù hợp, thuận lợi cho việc tham gia của đối tượng là công nhân, người lao động. Thí điểm việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới dưới hình thức kết hợp giữa đào tạo tập trung và trực tuyến; đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá hoàn thành khóa học. Tổ chức biên soạn lại tài liệu cho phù hợp với mô hình đào tạo thí điểm. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi bộ, thực hiện sinh hoạt trực tuyến ở những nơi có đủ điều kiện. Xây dựng hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp theo hướng ngắn gọn, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của đảng viên, chi bộ trong doanh nghiệp. Đổi mới công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, đoàn, hội; đơn giản thủ tục hành chính, mẫu hóa các tài liệu, báo cáo theo hướng dẫn dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo quy định…

Năm là, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế, nội quy lao động của doanh nghiệp. Tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp nhận thức được lợi ích khi có tổ chức đảng trong doanh nghiệp, sẽ giúp giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, bảo vệ tài sản doanh nghiệp, giúp việc giải quyết những vướng mắc giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Tiếp tục lãnh đạo, động viên đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp tích cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề, nêu cao tính tiên phong gương mẫu về đạo đức, lối sống, sinh hoạt, chấp hành nghiêm nội quy của doanh nghiệp, đi đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào; là hạt nhân chính trị, nòng cốt phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu kết nạp vào Đảng; bồi dưỡng trang bị kiến thức đúng đắn về chính trị, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lôi kéo, kích động của các thế lực phản động, thù địch, chống phá.

Sáu là, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức công đoàn thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp với chủ doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện của từng loại hình doanh nghiệp; vận động đoàn viên, hội viên chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, giảm thiểu những phức tạp nảy sinh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng người lao động, tăng cường phát triển đoàn viên, hội viên; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phấn đấu, rèn luyện trở thành những công nhân ưu tú, kịp thời giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Bảy là, các cấp ủy đảng, đoàn thể cấp trên phải quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng các cấp ủy và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch hội phụ nữ, Bí thư đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho các cấp ủy viên, lãnh đạo các đoàn thể với hình thức đa dạng, thời gian phù hợp, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Tám là, cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở cần tăng cường chỉ đạo, phân công những cán bộ am hiểu tình hình, có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng để theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên. Các cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể.

Tác giả: Thành Trung (dẫn nguồn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1433 | lượt tải:1262

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập124
  • Hôm nay22,461
  • Tổng lượt truy cập10,221,219
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây