Ngành BHXH tỉnh: Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT ngay từ đầu năm 2022

Thứ hai - 24/01/2022 20:35 1.124 0
Ngành BHXH tỉnh: Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT ngay từ đầu năm 2022
Nhằm phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Phước về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã một số biện pháp khẩn trương thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2022 để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Theo nhận định, năm 2022 dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động nên việc thực hiện các mục tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giảm nợ của ngành BHXH được dự báo là sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức…Do đó, để chủ động và linh hoạt trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ không để phát sinh nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trong những tháng tiếp theo. chủ động, bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để xây dựng giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
Thứ nhất,  đối với phát triển nhóm người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHXH các huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan tại  địa phương thực hiện thống kê, rà soát khai thác triệt để các doanh nghiệp có sử dụng lao động, nhưng chưa tham gia, hoặc chưa tham gia đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động thông qua dữ liệu cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh cung cấp. Chủ động bám sát các đơn vị cắt giảm lao động do tác động bởi đại dịch Covid-19 thực hiện báo tăng khi người lao động đi làm lại. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, phân công nhiệm vụ đến từng viên chức, lãnh đạo BHXH địa phương phụ trách để thực hiện các nhiệm vụ: gửi thông báo đôn đốc, tổ chức làm việc với doanh nghiệp, hoặc tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đăng ký đóng cho người lao động.
Thứ hai, đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Tiếp tục duy trì số lượng người đã tham gia BHXH tự nguyện đến hết tháng 12/2021, tối thiểu là 95%; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức, gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, đến đại lý thu để đôn đốc, vận động người tiếp tục tham gia. Vận động nhóm người có nhiều tiềm năng như chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, hội viên, thành viên các hội, đoàn thể, quần chúng, nhóm người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, tạm thời nghỉ việc… tham gia BHXH tự nguyện.
Tích cực phối hợp với các đại lý thu, các Hội đoàn thể như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,… để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Thứ ba, về khai thác và phát triển người chỉ tham gia BHYT: Nắm bắt số lượng người đang tham gia BHYT; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc, UBND các xã, phường, thị trấn … rà soát, thống kê cấp 100% thẻ BHYT cho nhóm người được ngân sách nhà nước đóng BHYT.
  Tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học thống kê đầy đủ số lượng HSSV hết hạn thẻ BHYT từ ngày 01/01/2022 chưa tham gia lại để tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia. Đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn các đơn vị triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3949/UBND-VX ngày 30/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với Hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số người trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025; Công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT.
Phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn thống kê, rà soát người cao tuổi từ đủ 60 đến 80 tuổi có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT, thực hiện cấp thẻ BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2761/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 và Công văn số 453/UBND-KGVX ngày 05/01/2021.
Chủ động làm việc với các xã đã được công nhận là xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022: Duy trì bền vững người đã tham gia đồng thời tuyên truyền vận động người dân tham gia mới. Quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2022 có trên 95% người dân tại các xã này tham gia BHYT.
Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn; các hội đoàn thể tuyên truyền người dân tham gia BHYT hộ gia đình; tập trung duy trì người đã tham gia BHYT hộ gia đình, hàng tháng có trên 90% người tiếp tục tham gia BHYT đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động để khai thác mới người hộ gia đình tham gia BHYT.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHYT cho một số nhóm người có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT tại địa phương giai đoạn 2022-2025. Hoặc báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự hỗ trợ hợp pháp của người dân, doanh nghiệp để mua BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT tại địa phương mình. Trong đó, BHXH các huyện, thị xã cần chú trọng đến công tác phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia BHYT đối với phần của người dân tự đóng để đảm bảo tính bền vững, không trông chờ ỷ lại việc xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Thứ tư, đánh giá hiệu quả và mở rộng hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT: Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của các đại lý thu, nhân viên đại lý thu, BHXH các huyện, thị xã đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại Quyết định số 1599/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Phối hợp với UBND cấp xã mở rộng hệ thống đại lý thu đến từng khu dân cư, chú trọng đến người là người có uy tín, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ khu phố, thôn ấp...
Cùng với đó, Ngành BHXH tỉnh tích cực, quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu BHXH đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và kịp thời giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động theo đúng quy trình, quy định để tạo niềm tin cho người tham gia.
Với quyết tâm cao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; chúng ta có thể hy vọng đến cuối năm 2022, ngành BHXH tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH, BHYT, BHTN được giao./. 

Ghi chú hình ảnh: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT sẽ góp phần chăm sóc và bảo vệ tốt cho người lao động.

Tác giả: Duy Khiêm-HL

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 79 | lượt tải:55

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 565 | lượt tải:521

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 263 | lượt tải:131
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay12,895
  • Tổng lượt truy cập9,644,599
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây