Nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt

Thứ sáu - 18/02/2022 19:41 1.316 0

LTS: Ngay sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” ra mắt bạn đọc vào ngày 9-2-2022, dư luận xã hội bày tỏ sự hưởng ứng sâu sắc, cho rằng nội dung của cuốn sách là nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến về nội dung nêu trên.

Đại tá VÕ SƠN ANH, Phó chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 3:

“Thanh bảo kiếm” đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận

Từ trước tới nay, các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 tổ chức cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập và quán triệt vào xây dựng tổ chức, xây dựng con người, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, khi biết tin Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư thì cán bộ, đảng viên, quần chúng trong sư đoàn rất vui mừng, đặc biệt là được tiếp cận ngay với bản điện tử cuốn sách trên trang stbook.vn và thuviencoso.vn.

Nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt
Một góc TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HỒNG SÁNG 

Tôi đã đọc các bài viết trong cuốn sách và ý thức được rằng, đây là một tài liệu nghiên cứu, học tập cực kỳ quý giá cho cán bộ, đảng viên. Với tư duy lý luận sắc sảo, hoạt động thực tiễn phong phú và tình cảm cách mạng trong sáng, Tổng Bí thư đã lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình CNXH và nội dung, giải pháp để xây dựng CNXH ở Việt Nam một cách khúc chiết, rõ ràng, dễ hiểu; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu và tin tưởng vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn, phấn đấu thực hiện, thấy được những giá trị cốt lõi, bền vững, tốt đẹp của CNXH. Đó là "một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người"; "sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội"; "một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn"; "sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai"; "một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân".

Cuốn sách có giá trị cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn, là một “thanh bảo kiếm” cho cán bộ, đảng viên đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; xóa tan mọi hoài nghi, lo lắng về mô hình và con đường đi lên CNXH ở nước ta; là cơ sở để phản bác các luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thiết nghĩ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, sớm tổ chức việc học tập và khuyến khích cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực nghiên cứu, học tập các bài viết trong cuốn sách này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng tá, Tiến sĩ NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị:

 Nguồn năng lượng tư duy mới

Cuốn sách vừa được xuất bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là nguồn năng lượng mới, ánh sáng mới tiếp tục soi sáng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Qua các bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời thấu đáo những vấn đề lớn đang đặt ra hiện nay đối với cách mạng Việt Nam bằng lập luận sắc sảo và đầy chất thép.

Ngay từ Đại hội lần thứ VI, sau này là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Văn kiện Đại hội XIII, Đảng luôn khẳng định: "Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". Đổi mới là để nhận thức rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH, đổi mới để có nhiều CNXH hơn. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dẫu có lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, thì chính bản lĩnh và sức sáng tạo của Đảng đã quyết định thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu đến thắng lợi của cách mạng, bài học này đã được chứng minh trong thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng CNXH hiện nay.

Những giải pháp, biện pháp được Tổng Bí thư đưa ra trong các bài viết thực sự là tiếng nói của Đảng về sự cấp bách phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị-những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định. Thông điệp của Tổng Bí thư trong các bài viết còn thể hiện rõ quan điểm về tầm quan trọng của việc hoạch định đường lối lãnh đạo phải luôn sáng tạo và gắn sát thực tiễn; tuyệt đối không được giáo điều, máy móc dẫn đến tình trạng xơ cứng trí tuệ và lạc hậu. Chỉ có như vậy chúng ta mới được “truyền thêm sinh lực mới”, giúp khắc phục được những khó khăn và đạt được mục tiêu xây dựng CNXH, mà trước mắt là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao.

Đồng chí NGUYỄN MINH TUẤN, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái:

Trách nhiệm nghiên cứu, học tập của mỗi cán bộ, đảng viên

Qua nội dung các bài viết của Tổng Bí thư trong cuốn sách, chúng ta thêm hiểu, thêm vững tin rằng chế độ CNXH với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội "thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân". 

Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua là minh chứng cho giá trị hiện thực đạt được của CNXH ở nước ta. Đó là sự phát triển vì con người, phát triển để nâng tầm lương tri, phẩm giá con người Việt Nam. Chỉ trên con đường đi lên CNXH mới có thể đem lại cho chúng ta những thành tựu to lớn như vậy. Và chính những thành tựu này đang là tiền đề, tạo nên sức mạnh tiến tới tương lai tươi sáng của đất nước ta.

Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong cuốn sách đều là nội dung chỉ đạo, hướng đến đối tượng tiếp nhận là cán bộ, đảng viên, nhằm làm rõ những cơ sở khoa học, thực tiễn, định hướng nhận thức và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Đây là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH; tạo sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng, để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tham mưu cho tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Tổng Bí thư trong cuốn sách, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thượng tá, Tiến sĩ UÔNG THIỆN HOÀNG, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang:

Kế thừa sáng tạo, có chọn lọc, phát triển

Sau khi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt, tôi đã tìm đọc và thực sự thấm thía bởi nội dung cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc nhiều vấn đề thực tiễn quá trình xây dựng CHXH ở nước ta.

Trong nội dung các bài viết, bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh sự kế thừa có chọn lọc để bổ sung, hoàn thiện, phát triển những đặc trưng cốt lõi của CNXH ở Việt Nam; chỉ rõ sự sáng tạo, khác biệt về chất giữa CNXH mà nước ta đang xây dựng so với chủ nghĩa tư bản. Những vấn đề này vô cùng bổ ích, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn, nhận thức đầy đủ hơn và tin tưởng hơn vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Điển hình như, trong bài viết nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 15-5-2021, Tổng Bí thư khẳng định: “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển”.

Tinh thần đó cũng được đề cập trong các nghị quyết của Đảng về phát triển con người, coi trọng giáo dục-đào tạo, xây dựng văn hóa, hội nhập quốc tế, đường lối ngoại giao, hợp tác quốc phòng... Quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp; cho nên sự kế thừa tinh hoa nhân loại một cách sáng tạo, có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh, đặc thù Việt Nam là tất yếu khách quan, không thể nóng vội. Sự khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cơ sở phân tích, lập luận, đưa ra những dẫn chứng đầy thuyết phục từ thực tiễn nước ta đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng CNXH.

Đây cũng là bài học sâu sắc, khích lệ, khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên và mọi cá nhân trong công tác, thực hiện nhiệm vụ phải luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phù hợp với thực tiễn; biết “gạn đục khơi trong”, học tập, tiếp thu những ưu điểm từ đồng chí, đồng nghiệp; kế thừa có chọn lọc và phát huy những giá trị tốt đẹp trong tập thể để không ngừng tiến bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tiến sĩ NGUYỄN CẨM NGỌC, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Sáng rõ tính ưu việt của chế độ ta

Nghiên cứu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất tâm đắc về tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư đã có cái nhìn thấu đáo về bản chất của chủ nghĩa tư bản qua “các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ”; những giá trị lợi ích cá nhân, kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu và “thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức “dân chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân-yếu tố bản chất nhất của dân chủ”. Đồng thời, khẳng định những giá trị đích thực của CNXH là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn: “Lý luận cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có CNXH và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Những bài viết trong cuốn sách là sự đúc rút, khẳng định tính đúng đắn, hiện thực hóa hệ thống lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Theo đó, trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, nội bộ tổ chức đảng đến xây dựng giai cấp, xây dựng sức mạnh đoàn kết... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều đưa ra cách nhìn khách quan trên mọi phương diện cả thành công và tồn tại, hạn chế, cũng như những nguy cơ tiềm ẩn; tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra được những biện pháp để phát triển đất nước về mọi mặt: Kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với tình hình mới, giai đoạn cách mạng mới, theo con đường CNXH mang đậm nét truyền thống văn hóa, đậm đà tính cách và đạo đức của dân tộc Việt Nam-một dân tộc kiên cường, yêu chuộng hòa bình và tràn đầy tình hữu nghị, bác ái.

Tác giả: QĐND online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:311

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay12,612
  • Tổng lượt truy cập9,205,016
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây