Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ sáu - 17/11/2023 05:21 613 0
Đánh giá công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành, đơn vị có những chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2018 – 2023, công tác nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, khoa học. Kết quả, toàn tỉnh đã biên soạn và phát hành 60 công trình lịch sử, trong đó, cấp tỉnh có 21 công trình, cấp huyện 27 công trình và cấp xã có 12 công trình. Các công trình thể hiện tính Đảng, tính khoa học, tính đặc thù của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo thống nhất chung với lịch sử Đảng, phản ánh khá toàn diện lịch sử của Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Trong đó, có nhiều công trình, đề tài lịch sử có giá trị như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước, giai đoạn 1930 - 2020 và một số công trình lịch sử thuộc lực lượng vũ trang, lịch sử các đoàn thể, lịch sử Đảng bộ các huyện, thị, thành phố đã góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở địa phương, đơn vị.
 
Đồng chí Đào Thị Lanh – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chụp hình lưu niệm cung các đại biểu, nhân chứng lịch sử tại Hội thảo công trình
“Đồng Nơ – Lịch sử truyền thống đấu tranh và xây dựng (1930 – 2020)

 
Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử có nhiều chuyển biến, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá, giáo dục, tuyên truyền lịch sử. Việc biên soạn giáo trình lịch sử đưa vào giảng dạy trong trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, các cơ sở giáo dục và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; cung cấp thông tin, luận cứ khoa học, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử địa phương của giáo viên, học sinh, học viên, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử trên địa bàn tỉnh.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các đại biểu, nhân chứng lịch sử
tại buổi Lễ ra mắt Công trình “Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 thị xã Bình Long (1931 – 2021)

 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW còn một số hạn chế: công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử ở địa phương, nhất là việc biên soạn các công trình lịch sử của đảng bộ cấp xã, lịch sử truyền thống ngành ở các cơ quan cấp tỉnh còn ít, chất lượng chưa cao; kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử còn khó khăn; công tác lưu trữ các tư liệu thành văn chưa tốt; công tác quảng bá, tuyên tuyền, giáo dục lịch sử chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư theo Thông báo Kết luận số 251- KL/HVCTQG ngày 09/10/2023 của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy, đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
 Đối với công tác biên soạn các công trình lịch sử
Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách và lâu dài, có ý nghĩa to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong tình hình mới. Phát huy tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.
Tiếp tục chỉ đạo sưu tầm, khai thác các nguồn tư liệu ở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các tư liệu phỏng vấn nhân chứng lịch sử, bài nghiên cứu; các tư liệu lịch sử trước năm 1975 …nhằm làm phong phú thêm trong việc tìm hiểu, nghiên cứu biên soạn, bổ sung lịch sử.
Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên cơ sở nền tảng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng áp dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại.
Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử của địa phương, ngành mình. Chú trọng đẩy mạnh việc biên soạn bộ văn kiện lịch sử Đảng bộ địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ hỗ trợ về chuyên môn phù hợp, đúng quy đinh.

 Đối với công tác tuyên truyền lịch sử Đảng
Tăng cường tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trong toàn Đảng, toàn xã hội với những hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng khai thác các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội để tuyên truyền. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng; vị trí, vai trò, ý nghĩa của lịch sử Đảng trong tiến trình lịch sử dân tộc, nhằm phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ra ngoài tỉnh. Chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phê phán, phản bác các thông tin sai lệch, các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử Đảng ta.
Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong tầng lớp thanh thiếu nhi với nhiều phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, để bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ.
Số hóa các tài liệu lịch sử đã phát hành đưa lên các Trang thông tin điện tử của tỉnh, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo dạng hỏi – đáp, tạo lập các mã QR chứa thông tin lịch sử tại các di tích, bảo tàng, tên đường,…tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người có thể truy cập tìm hiểu và học tập lịch sử các địa phương, đơn vị.

 Đối với công tác giáo dục lịch sử Đảng
Chủ động biên soạn các giáo trình lịch sử địa phương để giảng dạy trong trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện, các cơ sở giáo dục, trong các trường phổ thông.
Ngành giáo dục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy lịch sử địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử Đảng, áp dụng nhiều hình thức giáo dục đa dạng, phù hợp với từng đối tượng trên cơ sở áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng, trong đó có sự kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại.
Tăng cường vận động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, phương pháp tự học, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng
Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên sâu, có phương pháp nghiên cứu, có kỹ năng tuyên truyền, giáo dục. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị.

Quan tâm bố trí ngân sách và lưu trữ tư liệu lịch sử
Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch để bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, đảm bảo cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng.
Tổ chức, sắp xếp công tác lưu trữ, bảo quản tư liệu phục vụ công tác biên soạn lịch sử Đảng ở các giai đoạn sau một cách khoa học, tiến tới áp dụng mô hình quản lý số hóa toàn bộ hệ thống tư liệu lưu trữ, đáp ứng các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác tra cứu, nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

                                                                                                                                                                         


 

Tác giả: Quang Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 195 | lượt tải:112

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 434 | lượt tải:333

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 296 | lượt tải:130
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay14,474
  • Tổng lượt truy cập9,247,041
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây