Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 3/12/2023

Thứ hai - 20/11/2023 17:54 668 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 02/10/2023 về hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới.

Việc tuyên truyền Đại hội nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và xã hội đối với Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thông qua tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Biểu trưng chính thức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
 
Các nội dung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuyên truyền về những kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 trong các cấp Công đoàn...

Hình thức tuyên truyền, phổ biến trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã. Thông tin, phổ biến trên các bảng tin, bản tin, trang thông tin điện tử, tin nhắn, mạng xã hội; tờ rời, tờ gấp; các băng rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền cần có hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Theo Thông báo, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Đại hội) sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. 

Tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức Công đoàn quốc tế.
Trước đó, trong hai ngày 13-14/11/2023, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã họp và cho ý kiến lần cuối đối với nội dung trình Đại hội.

Theo đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII dự kiến đề xuất với Đại hội và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ban Chấp hành) khóa mới về nhân sự: Ủy viên Ban chấp hành: 177 đồng chí; Ủy viên Đoàn Chủ tịch: 31 đồng chí; Chủ tịch; Phó Chủ tịch: 5 đồng chí; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn: 19 đồng chí.
 
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Theo Chương trình Đại hội, chiều 30/11/2023, Đại hội sẽ tổ chức 10 diễn đàn thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ngày 1/12/2023, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cùng toàn thể đại biểu Đại hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ. Khai mạc phiên thứ nhất; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; trình bày một số văn kiện; thảo luận tại 10 Trung tâm.

Ngày 2/12/2023, Đại hội họp Phiên trọng thể được Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đại biểu nghe phát biểu khai mạc Đại hội; trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội.

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu xem phim Phóng sự và nghe trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tham luận.

Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo đại diện các tổ chức Công đoàn quốc tế phát biểu tại Đại hội.

Đại diện Ban Chấp hành trình bày "Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII".
Tiếp theo Chương trình, các đại biểu sẽ tổ chức thảo luận tại 82 đoàn.

Đại hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu về nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII; Báo cáo dự kiến Ban bầu cử Ban Chấp hành khóa XIII; Bầu cử Ban Chấp hành khóa XIII.

Ngày 3/12/2023, các đại biểu báo cáo tham luận tại Đại hội. 

Đại hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành khóa XII trình Đại hội, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành khóa XII, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).
Ban Chấp hành khóa XIII ra mắt Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII phát biểu Bế mạc Đại hội.

Tác giả: Gia Phúc (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 207 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1445 | lượt tải:1271

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 373 | lượt tải:180
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập178
  • Hôm nay32,900
  • Tổng lượt truy cập10,281,720
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây