'Ði trước mở đường' trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Thứ hai - 15/01/2024 20:25 2.058 0
Ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tế, ngành tuyên giáo Bình Phước đã “đi trước mở đường” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, hệ thống chính trị; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt để bảo vệ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ðưa nghị quyết  vào cuộc sống

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 35, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, với phương châm “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, ngành tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI và các nghị quyết của HĐND các cấp. Tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo sát diễn biến thực tế để tham mưu, ứng phó kịp thời những vấn đề mới, vụ việc phát sinh. Tập trung đổi mới phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao chất lượng tuyên truyền, tăng cường đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, ngành tuyên giáo với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo 35 các cấp đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 với nhiều kết quả nổi bật.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Ðào Thị Lanh (thứ 5 từ trái qua) nhận giải thưởng tập thể xuất sắc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng lần thứ 3, năm 2023 cho tỉnh Bình Phước - Ảnh: T.L

Trong 5 năm qua (2018-2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy Bình Phước, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành 15 văn bản quan trọng; 1 chương trình về Nghị quyết số 35, tổ chức quán triệt, triển khai nội dung chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ và tình hình của từng địa phương, đơn vị. Kết quả, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt bằng nhiều hình thức phù hợp; ban hành các văn bản triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Tập trung xây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt cả về số lượng và chất lượng, kiêm nhiệm đảm trách từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến cấp huyện và đảng ủy 111 xã, phường, thị trấn. Lực lượng nòng cốt tham gia ban chỉ đạo 35, tổ công tác 03, cộng tác viên các cấp được quan tâm xây dựng, kiện toàn kịp thời. Ngoài ra, đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên, cùng hàng vạn tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Xây dựng phát triển các trang mạng xã hội từ tỉnh đến cơ sở (đến nay đã phát triển được hơn 600 trang, nhóm từ tỉnh đến cơ sở, mỗi đơn vị xây dựng một fanpage riêng để tuyên truyền); tiên phong trong việc chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, chính danh theo quy định...

Hoạt động đấu tranh phản bác có nhiều nổi bật, tỉnh đã tiên phong chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước từ năm 2018 xây dựng chuyên mục “Góc nhìn thẳng”, “Sự kiện và bình luận” trên báo in và thời luận trên báo điện tử để nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và nhân dân. Nội dung các bài viết mang tính chiến đấu cao, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, thông tin đa chiều, có tính thực tiễn…

Chủ động nắm bắt dư luận xã hội

Ngành tuyên giáo tỉnh đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy các cấp củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia và ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin trên internet, mạng xã hội. Đặc biệt là Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

5 năm qua, ngành tuyên giáo đã chủ động tổ chức định hướng, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn; phối hợp phát hiện, xử lý 32 trường hợp tài khoản đăng tải thông tin không đúng sự thật; viết, biên tập, đăng tải hơn 500 bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, định hướng dư luận liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga - Ukraine, công tác phòng, chống dịch, thủ đoạn mạo danh, lừa đảo, kích động chống phá của các thế lực thù địch… trên các trang, nhóm Zalo, Facebook, các loại hình báo chí nước ngoài.

 

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện được củng cố; duy trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội mỗi quý 1 lần; chủ động nắm dư luận xã hội qua hệ thống báo chí, mạng xã hội, qua đội ngũ cộng tác viên, tổ chức điều tra dư luận trên nền tảng internet. Nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến đền bù giải tỏa đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất; sinh hoạt tôn giáo trái phép; bạo lực học đường, ô nhiễm môi trường… được ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị kịp thời nắm thông tin, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra “điểm nóng” về tư tưởng, an ninh trật tự.

Nhìn chung, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến huyện và Tổ công tác 03 ngày càng đi vào nền nếp, chủ động, tích cực và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ngành tuyên giáo các cấp của tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả cao, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ðảm bảo “xây” đi đôi với “chống”

5 năm thực hiện nhiệm vụ “đi trước mở đường” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngành tuyên giáo Bình Phước đã đúc kết ra nhiều bài học, kinh nghiệm quý. Đó là cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và tạo điều kiện của người đứng đầu, cụ thể là bí thư cấp ủy, trưởng ban chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội một cách nghiêm túc, bài bản, ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo trách nhiệm được phân công đối với từng lĩnh vực, đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu trong việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác và kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, nhất quán, huy động tổng lực các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí cùng vào cuộc, tăng cường thông tin trên cả hai mặt trận “xây” và “chống”.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và những vấn đề, vụ việc nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước…, các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước cần chủ động tham mưu, nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tác giả: Mạc Đình Huấn (nguồn: Báo Bình Phước online)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 98 | lượt tải:64

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 773 | lượt tải:699

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 280 | lượt tải:145
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay12,958
  • Tổng lượt truy cập9,722,644
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây