Huyện Bù Đăng phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 - 14/12/2024)

Thứ ba - 23/01/2024 04:28 498 0
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện Bù Đăng và phát huy sức mạnh của các cơ quan, đơn vị và địa phương thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 - 14/12/2024), phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024; Huyện Bù Đăng đã tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 - 14/12/2024), trong đó quan tâm đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng
 
Thứ nhất, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế: Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, phù hợp đặc thù của huyện. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, củng cố, nhân rộng các loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nâng cao, kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách; Đổi mới, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả, giải quyết thủ tục nhanh, gọn, nhất là các dự án lớn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Lựa chọn danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư, hạn chế thu hút và không thu hút đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

Thứ hai, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện văn hóa xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuẩn hóa gắn với đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập với lộ trình phù hợp ở từng cấp học; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở, gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và xây dựng bệnh án điện tử; tăng cường công tác quản lý dược, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo toàn diện và bền vững, có chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; tổ chức chi trả đúng, đủ, kịp thời trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người có công gắn với đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, công tác trợ giúp xã hội, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Phát triển thị trường lao động lành mạnh, đồng bộ, gắn với đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, các ngành nghề mũi nhọn.

Thứ ba, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số: Tập trung xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử huyện nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thứ tư, thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tăng cường phân cấp quản lý, điều hành cho các cấp chính quyền; đẩy mạnh quản lý, điều hành bằng quy chế, quy định, các văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ở phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ năm, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thi đua thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị, củng cố lòng tin của nhân dân; phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thứ sáu, thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang, thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện hiệu quả Đề án diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2021-2025; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Lễ phát động tháng cao điểm ủng hộ Quỹ vì Người nghèo
 
Thứ bảy, thi đua bảo vệ môi trường:  Tăng cường phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, khoán sản, sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; thường xuyên vận động nhân dân sử dụng nguồn nguyên liệu sạch không gây tác hại về môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, tiết kiệm điện, nước mọi lúc, mọi nơi; phân loại, thu dọn rác thường xuyên và gom đến đúng nơi quy định; không vứt rác xuống dòng chảy, kênh mương, lòng đường, hè phố; đường phố sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn; trồng và chăm sóc cây xanh tại gia đình, khu dân cư và tại nơi làm việc. Tổ chức vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước của cộng đồng dân cư; đề cao tiêu chí về bảo vệ môi trường vào trong việc đánh giá khu phố, ấp và gia đình văn hóa.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đi sâu vào việc đổi mới phong cách, lề lối, tác phong công tác với tinh thần: Trọng dân, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”, tránh bệnh thành tích, hình thức./.

Tác giả: Văn Tâm (TĐKT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay18,860
  • Tổng lượt truy cập10,232,010
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây