Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về công tác gia đình

Thứ hai - 04/10/2021 00:28 1.357 0

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 17-9-2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW,  Kế hoạch số 44-KH/TU cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt nội dung Chỉ thị, Kế hoạch được phổ biến đến chi bộ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

2. Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình, rà soát, xây dựng và hoàn thiện việc thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau đang triển khai trên địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Tăng cường giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình, kịp thời phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, gương điển hình gia đình trong công tác xây dựng gia đình, gia đình văn hóa.

3. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình và những chương trình, đề án, các phong trào, các cuộc vận động về công tác gia đình, công tác xây dựng đời sống văn hóa do Trung ương và của tỉnh tổ chức, triển khai.

Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nội dung chương trình, kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số 44-KH/TU gắn với các nội dung được nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Xây dựng danh mục dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình, hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới. Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn, chú trọng đến đối tượng trẻ em và người bệnh tật, cao tuổi; bảo đảm gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản công bằng, bình đẳng, thuận lợi. Gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với Đề án tổng thể phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chương trình, kế hoạch về thực hiện chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số 44-KH/TU.

4. Đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về gia đình và công tác xây dựng gia đình đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giáo dục chính trị, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu; các rủi ro đối với gia đình; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng trong xây dựng gia đình văn hóa. Phát huy vai trò nền tảng của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

 

Việc triển khai tổ chức các hoạt động gia đình được các địa phương, đơn vị thường xuyên thực hiện

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác gia đình, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, cán bộ là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Xây dựng, hoàn thiện chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Huy động các nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề gia đình.

6. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước.

 

Tác giả: Duy Khiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 108 | lượt tải:69

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 828 | lượt tải:752

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:147
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay10,188
  • Tổng lượt truy cập9,743,227
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây