Đổi mới học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 21/05/2023 22:33 2.100 0
Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đăng ký các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, kinh tế - chính trị được cán bộ, đảng viên tích cực tham gia. Việc nghiên cứu đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được coi là một tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đồng thời, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, cán bộ, đảng viên. Đưa nội dung việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị, kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó, đưa việc học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động hướng dẫn học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên. Để phục vụ tốt việc sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành tài liệu và sách, các tài liệu này đã được cấp phát đến các chi, đảng bộ cơ sở để sinh hoạt, học tập.

Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ về việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
z4358887007250 a40c0edf563532f265dc514d421b94eb
Hội thảo Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên

Việc đổi mới nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện tốt, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp tục được chú trọng thực hiện, trên cơ sở kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với sử dụng các phương tiện hiện đại, chú trọng sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thường xuyên cập nhật, bổ sung những nội dung kiến thức mới, tình hình thực tế của đất nước, địa phương vào bài giảng. Công tác tổ chức, quản lý lớp học ngày càng đi vào nền nếp. Trong các lớp tập huấn, bồi đưỡng đều gắn lý luận với thực tiễn ở địa phương. Sau khi học tập, bồi dưỡng, đa số các học viên vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác của mình.

Công tác giảng dạy lịch sử địa phương cho đối tượng học sinh ở các trường học theo quy định phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thị, thành ủy biên soạn và sưu tầm một số tài liệu về lịch sử địa phương đã được cơ quan chức năng thẩm định đưa vào giảng dạy. Có 100% học sinh được giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và truyền thống cách mạng địa phương.

Xây dựng được nhiều chương trình bồi dưỡng hướng đến vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy, như: bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh; bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy huyện và tương đương; bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy xã; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ cấp ủy cơ sở...

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện thường xuyên nghiên cứu, học tập, cập nhật nội dung mới theo hướng truyền đạt đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị để kịp thời phản bác, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch; vận dụng có hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị theo hướng thực chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị, nâng cao hiệu quả việc học tập, đào tạo bồi dưỡng, tránh lãng phí về thời gian, kinh phí. Phương pháp học tập, nghiên cứu theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị.

Việc đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử luôn được chú trọng, nhất là trong công tác sưu tầm, xác minh và thẩm định tư liệu. Trên cơ sở nguồn tài liệu là các văn bản nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, văn kiện các kỳ đại hội và các tài liệu chính thống khác, các nhân chứng lịch sử qua các thời kỳ để tiến hành biên soạn một cách chính xác, đầy đủ. Việc thực hiện tích hợp nội dung lịch sử Đảng, lịch sử địa phương trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề lồng ghép nội dung lịch sử đảng bộ của địa phương vào giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, liên hệ với thực tiễn.

Công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình tiên tiến được lan tỏa sâu rộng, nhất là trên nền tảng mạng xã hội. Tỉnh đã áp dụng hoạt động chuyển đổi số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, đã mang lại kết quả nhất định. Triển khai, ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng 4.0 với những công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị, địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp, người dân và tổng hợp dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo.

Tác giả: Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 57 | lượt tải:68

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 203 | lượt tải:113

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 440 | lượt tải:350
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay10,592
  • Tổng lượt truy cập9,267,755
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây