Bình Phước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư - 10/05/2023 07:54 1.262 0
Chiều nay 10-5, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
z4334055031531 285a47e53813f1a11a7b255bf26f67d9

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh và được kết nối trực tuyến tới 361 điểm cầu với hơn 14.797 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. Hội nghị được xác định là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh; thể hiện mối quan tâm, sâu sát, quyết tâm chính trị cao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác chính trị, tư tưởng; qua đó nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
 
z4334064459765 e043a3657b4b1d7ea74e6add9ec28d96

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo, ngay sau hội nghị này, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; biên tập và phát hành tài liệu nội dung cơ bản tác phẩm phục vụ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để hiểu rõ và sâu sắc về giá trị của tác phẩm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với từng đối tượng cụ thể, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; đưa nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; vận dụng nội dung tác phẩm và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương... Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường củng nhấn mạnh qua nghiên cứu, học tập, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành, kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo.

Đây là những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn rất cao; nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nội dung tác phẩm thể hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu có giá trị đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 

Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương  Trần Hoàng Kiếm truyền đạt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
Tại hội nghị, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương Trần Hoàng Kiếm đã giới thiệu về quá trình biên soạn và những nội dung cơ bản, cốt lõi trong  cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách tập hợp hơn 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Cuốn sách cũng rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực suốt 10 năm qua là: biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa chủ động phát hiện, kịp thời xử lý; tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với đặc điểm tình hình của nước ta.
 
Đặc biệt, cuốn sách chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Trong 10 năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có những bước tiến rất dài, quan trọng; tham nhũng đã từng bước được ngăn chặn đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm có 3 phần với 600 trang được biên soạn trong vòng một năm. Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản 6 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm, lần thứ sáu khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

Qua đó, đề nghị lãnh đạo các cấp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai ,quán triệt và thực hiện thật tốt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhằm tạo ra bước đột phá trong đổi mới tư duy và tạo ra động lực mới, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 
z4334054996725 cfaed2b394ae4b30e888df09d28fb570
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28
 

z4334055016022 79a04aca70430e077fd4cab8cc8e0ed8


Đồng chí Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20
 

z4334054999647 db067976a5c127516f3c5f1511355566

Đồng chí Trần Văn Lân - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27

 
z4334055008117 548ba75c2a47ba37857e8c688c6eca3a
 
Đồng chí Vũ Ngọc Long - TUV, Giám đốc Sở Công Thương trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29
 
z4334055012853 eb38797faf60847978644c54583c1dab
Đồng chí Phạm Thụy Luân - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18,19
 
z4334055026014 d43a8cc79ded14d1865dd04627c8306d

Đồng chí Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

 

Tác giả: Thanh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 122 | lượt tải:77

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 960 | lượt tải:875

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 295 | lượt tải:154
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay10,100
  • Tổng lượt truy cập9,789,258
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây