Linh hoạt trong “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tại Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh

Thứ tư - 12/06/2024 05:26 99 0
Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và quan trọng hàng đầu của các cấp ủy Đảng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp quyết liệt toàn Đảng bộ Khối đã có những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
Những tín hiệu vui

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (ĐUK) hiện có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.945 đảng viên. Trong đó, 90% tổ chức cơ sở đảng đã thành lập Tổ công tác 03 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối về thực hiện Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Song song đó, Ban Thường vụ ĐUK đã ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc cho cán bộ, đảng viên và Tổ công tác 03. Qua đó, nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm và kiến thức nhận diện của các thành viên, giúp các thành viên tập trung công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo, lãnh đạo Tổ Công tác 35 Đảng ủy Khối quán triệt đến cấp ủy các chi, đảng bộ Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy về định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẽ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, thành viên Tổ công tác Đảng ủy Khối thường xuyên chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt - việc tốt… từ nguồn trang thông tin điện tử của tỉnh; các tin, bài từ báo chí chính thống của Trung ương và tỉnh Bình Phước đến 2 trang nhóm thông tin điện tử của Đảng ủy Khối: Bình Phước _ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, trang fanpage đã thực hiện khai thác, chia sẻ hơn 5000 tin, bài từ các trang báo mạng chính thống với gần 1,6 triệu lượt tương tác, tiếp cận để lan tỏa nội dung tích cực, thông tin quan trọng, thiết thực đến mọi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".
 
Cán bộ ĐUK hướng dẫn đảng viên ở cơ sở cài đặt App sổ tay đảng viên điện tử
 
Cùng với đó, bên cạnh chủ động thông qua các hội nghị tuyên truyền định kỳ thì đội ngũ báo cáo viên, tổ tuyên truyền viên đã lồng ghép nhiều hội nghị khác như hội nghị thông tin thời sự, hội nghị chuyên đề, báo cáo viên, các lớp bồi dưỡng... để tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực chia sẻ, bình luận đối với những thông tin chính thống chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ...

Những thông tin mà các thành viên Tổ công tác 03 thực hiện trong Đảng bộ Khối đã cổ vũ động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, đồng thời cương quyết phản bác những thông tin do thế lực thù địch lợi dụng internet để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và trong xã hội. Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao; chủ động đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Vì vậy, đảng viên, nhất là các thành viên Tổ công tác 03 luôn tiên phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh niên Bình Phước hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội
 
Đi đầu trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải kể đến Chi bộ Tỉnh đoàn đã triển khai 2.261 đợt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 38.773 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia học tập. triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với 5000 bài viết hưởng ứng cuộc vận động. Cho đến nay cuộc vận động đang phát huy được giá trị hoạt động rất tích cực với 350 bài viết được đăng tải trên 196 fanpage, hội, nhóm trên nền tảng xã hội. Hàng tuần thường xuyên đăng tải những câu chuyện, hình ảnh đẹp trong xã hội, các gương điển hình, các công trình phần việc của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo lời Bác nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng chí Bùi Văn Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh cho biết: “Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc nêu gương trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sáng suốt, nhạy bén và kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất. Song song đó, nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn của Đảng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, những thành quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới và thực tiễn đời sống hằng ngày; giúp nâng cao nhận thức người dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng lòng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối vẫn còn có những hạn chế nhất định. Đó là một số cấp ủy cơ sở chậm thành lập Tổ 03; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện Đề án 03 -ĐA/TU có thời điểm chưa quyết liệt, kịp thời. Các bài viết đấu tranh trực diện trên trang, nhóm của cơ quan, đơn vị còn ít; Việc nắm bắt thông tin, quan điểm sai trái, thù địch phản động; định hướng thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội chưa thường xuyên.

Từ những hạn chế cho thấy vai trò của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở là rất quan trọng. Việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng và giữ vững vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng phải được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Bên cạnh đó, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, triển khai và thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của chi, đảng bộ; thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương,…

Cùng với đó, các cấp ủy cơ sở tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ. Qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên có đổi mới sáng tạo trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Để  tiếp tục lan tỏa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đi vào chiều sâu, Ban Thường Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); Kết luận Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hàng năm; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW (khóa XIII) ...  Nhưng quan trong hơn cả vẫn là duy trì các hoạt động sinh hoạt chính trị, quan tâm đến những nền tảng xã hội mới nổi, nhiều người sử dụng, ít chịu sự quản lý của nhà nước để kịp thời nhận thức được những thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của những kẻ cơ hội. Từ đó có biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân, không sa vào bẫy của các thế lực thù địch, phản động

Tác giả: Lê Trung Thành (Đảng ủy Khối CQ&DN

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 203 | lượt tải:104

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 371 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Hôm nay18,887
  • Tổng lượt truy cập10,232,037
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây