Search

BHXH Bình Phước triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm

 

Năm 2018 bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả nông sản thường xuyên thay đổi; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến giải thể hoặc thu hẹp quy mô sản xuất đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, của Thường trực Tỉnh ủy, của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và NLĐ ngành BHXH tỉnh, trong năm 2018 BHXH tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các chế độ, chính sách mới có hiệu lực từ đầu năm 2018. Trong năm, nhiều chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý thực hiện, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được BHXH tỉnh chủ động triển khai ký kết hợp tác với các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được lãnh đạo BHXH tỉnh coi trọng, đã triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó tập trung vào việc chấn chỉnh, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, chi phí cho đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, cải cách hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu nộp, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, đơn giản hóa thủ tục và các chỉ tiêu, biểu mẫu thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 100% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng internet với cơ quan BHXH; có 100% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao, nhận hồ sơ qua hệ thống Bưu điện với cơ quan BHXH theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được BHXH tỉnh chỉ đạo sâu sát, hầu hết BHXH  các huyện, thị, thành phố tích cực triển khai, áp dụng. Theo đó, trong năm qua, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 813.008 người, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 84% so với dân số trên địa bàn tỉnh, vượt 1,8% chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao; số thu 2.615.541 triệu đồng, đạt 101,5%  kế hoạch được giao, tăng 15,68% so với năm 2018; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2018 giảm xuống còn 28.219 triệu đồng,  chiếm 1,1% so với tổng số phải thu, là một trong những đơn vị có tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp nhất cả nước.

Công tác chi trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện được thực hiện kịp thời, chi trả đúng đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt và đến tận tay đối tượng, được đông bảo đối tượng thụ hưởng hài lòng và tin tưởng, với số tiền chi trả BHXH, BH thất nghiệp trong năm trên 1.185.532 triệu đồng. Việc giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; trong năm, toàn ngành đã giải quyết cho 199.755 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 21% so với năm 2017; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.864.214 lượt người, với số tiền trên 833.835 triệu đồng. Nhìn chung, chất lượng công tác giám định được nâng lên; công tác tham gia đấu thầu mua thuốc, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong KCB BHYT được triển khai tốt. Bên cạnh đó, việc cấp sổ thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; trong quá trình cấp thẻ BHYT luôn kiểm tra, rà soát một cách chặt chẽ, hạn chế việc cấp trùng thẻ BHYT gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

           

Đáng chú trọng, công tác tuyên truyền được đổi mới với nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế tại địa phương và đối tượng tuyên truyền, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhất là đối với người sử dụng lao động, NLĐ, người dân về pháp luật BHXH, BHYT.

Đặc biệt năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, toàn ngành phải tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ quan mang mang tính chiến lược lâu dài của Ngành nhưng đòi hỏi phải thực hiện khẩn trương hoặc dứt điểm trong năm 2018 như: hoàn thiện rà soát dữ liệu sổ BHXH và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý kịp thời, đúng quy định của Luật BHXH năm 2014. Kết quả trong năm 2018, toàn ngành đã bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý đạt 99,99% so với tổng số sổ BHXH cần phải bàn giao cho người lao động. Đây là kết quả hết sức quan trọng, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống ngành BHXH từ tỉnh đến huyện, thị.

Tuy kết quả hoạt động trong năm 2018 của BHXH tỉnh là khởi sắc nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tuy đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao nhưng chưa đồng đều tại các địa phương; một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên còn để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

 Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức vào ngày 09/01/2019, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Mai Văn Tiến cho rằng năm 2018 là một năm hoàn thành nhiều công việc lớn của ngành BHXH tỉnh Bình Phước, cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đến tận ngày cuối cùng của năm để góp phần vào kết quả của BHXH tỉnh Bình Phước từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị, toàn ngành BHXH tỉnh cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT. Về phát triển đối tượng, cần đặc biệt quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng mở rộng hệ thống đại lý như hệ thống của ngành Bưu điện. Việc cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cần phải đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ thường xuyên, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm mạnh tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internet và tiếp nhận, trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện; nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của các đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH đạt 45 giờ/năm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của BHXH Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra,  đồng chí cũng yêu cầu BHXH các huyện, thị, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với phòng, ban trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo công tác quản lý sử dụng dự toán chi KCB BHYT được hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

 

Giám đốc BHXH tỉnh Mai Văn Tiến cũng nhấn mạnh năm 2019, là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; năm tập trung cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ theo hướng “hiện đại, chuyên nghiệp tiến tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân”. Vì vậy, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung cao độ, quyết liệt triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm 2019, phấn đấu hoàn thành toàn diện, thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 Thúy Ái

Lượt xem: 334

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif