Xây dựng phát triên văn hóa Bình Phước tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Thứ năm - 11/04/2024 00:13 80 0
Nhận thức sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách, đạo đức, trí tuệ bản lĩnh cho các thế hệ con người”.
Xây dựng phát triên văn hóa Bình Phước tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Bình Phước tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật. Với vai trò định hướng tư tưởng chính trị cho văn nghệ sĩ, trên cơ sở nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, Công tác giáo dục tư tưởng cho văn nghệ sĩ luôn được chú trọng, làm cho lý tưởng cách mạng và đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác của văn nghệ sĩ. Thường xuyên định hướng và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác. Bên cạnh đó, Bình Phước hiện có nhiều di sản văn hóa vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Trong đó, phải kể đến đàn đá Lộc Hòa được xếp vào bảo vật quốc gia, Khu bảo tồn văn hóa sóc Bom Bo, Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam (Tà Thiết) và nhiều lễ hội dân gian… Có thể nói, đây là địa phương có nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng như Phú Riềng Đỏ, chiến thắng Phước Long, Khu căn cứ Tà Thiết, nhà làm việc của Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam, di tích đường Hồ Chí Minh... là nguồn lực quan trọng để các văn nghệ sĩ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật tiếp tục ra sức cống hiến cho tỉnh nhà trong giai đoạn mới.
 
                     Lễ hội ở Đền thờ các Vua Hùng tại tỉnh Bình Phước
 
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó, Đảng bộ tỉnh tiếp tục khẳng định Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, nhưng phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Bình Phước trong sự tổng thể, toàn diện, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đặc biệt, trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Do vậy, nhiệm vụ của xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức giữ vai trò quan trọng.  

Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có trên 94% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% các lễ hội trong Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh được tổ chức định kỳ và có chất lượng. Các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng được đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị; xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hoá cấp tỉnh… Chỉ số phát triển con người (HDI) của Bình Phước nằm trong nhóm từ 25 đến 30 các tỉnh, thành phố trong cả nước; cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Bình Phước đạt chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam. Đến năm 2045 có 100% khu công nghiệp thành lập mới có quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó tối thiểu 50% khu công nghiệp xây dựng mới có trung tâm văn hóa - thể thao phục vụ công nhân, người lao động; phấn đấu đưa chỉ số HDI của tỉnh nằm trong nhóm từ 20 đến 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Để văn học nghệ thuật lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, việc rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, khi văn nghệ sĩ có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, thấm nhuần đạo đức và lý tưởng cách mạng cao đẹp, họ sẽ thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Họ sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng để nhận diện và chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch; sẽ tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, móc nối, kích động chống phá đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng văn hoá phải bắt đầu từ mỗi con người với tư cách là chủ thể của văn hoá”, để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong văn nghệ sĩ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần chú trọng đến đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động về lĩnh vực văn học nghệ thuật đến toàn thể văn nghệ sĩ để định hướng, nâng cao nhận thức, tạo động lực và tư duy sáng tạo ở văn nghệ sĩ; tổ chức được các buổi nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự, các hội thảo, tọa đàm để cung cấp thông tin cho văn nghệ sĩ. Làm tốt công tác phát triển và quản lý hội viên, công tác định hướng hoạt động sáng tác và biểu diễn của đội ngũ văn nghệ sĩ, phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa bản sắc văn hóa của con người Bình Phước. Tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống nhân dân để tìm tòi, phát triển tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật. Có cơ chế khuyến khích, động viên, tôn vinh văn nghệ sĩ, các tác phẩm có giá trị cao, thông qua các cuộc thi, giải thưởng,… để họ hăng say sáng tác có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự phát triển nền văn hoá, văn học nghệ thuật của tỉnh nhà.
 

Tác giả: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 57 | lượt tải:68

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 202 | lượt tải:113

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 440 | lượt tải:349
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay10,265
  • Tổng lượt truy cập9,267,428
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây