Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 293

Hôm nay: 204

Lượt truy cập: 3.825.447

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

 

 

Bình Phước: Nhìn lại 03 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị đạt nhiều kết quả. Việc nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ, lịch sử ngành được thực hiện nghiêm túc, khoa học Các công trình lịch sử đều đạt chất lượng của một công trình khoa học. Đổi mới phương thức tuyên truyền, công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương cho đối tượng ở Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông theo đúng các tiết phân phối chương trình, giảng dạy đúng phương pháp, nhiệt tình, trách nhiệm, có tài liệu minh họa phong phú học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể được thực hiện

Các cấp ủy đảng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Quá trình biên soạn lịch sử đã được các nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, bổ sung nhiều tư liệu, sự kiện có giá trị. Các bản thảo trước khi in ấn xuất bản đều được tổ chức hội thảo lấy ý kiến thẩm định, đánh giá của các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử; nội dung bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính tổng kết cao; rút ra được những bài học kinh nghiệm lịch sử quý, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng; phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Việc nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các công trình lịch sử đảng bộ các cấp được quan tâm thực hiện. Kết quả, từ năm 2018 đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã xuất bản 31 công trình lịch sử đảng bộ các cấp,  lịch sử truyền thống ngành.

Việc đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử luôn được chú trọng, nhất là trong công tác sưu tầm, xác minh và thẩm định tư liệu. Trên cơ sở nguồn tài liệu là các văn bản nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, văn kiện các kỳ đại hội để tiến hành biên soạn một cách chính xác, đầy đủ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trong toàn Đảng được tăng cường

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương được quan tâm thực hiện thường xuyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước bằng hình thức trực tuyến. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã thu hút trên 1.000.000 lượt người tiếp cận và gần 30.000 lượt người trả lời đúng đáp án. Các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua cuộc thi, hội diễn, hệ thống đài truyền thanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

 Việc đưa nội dung tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương vào sinh hoạt chi bộ được quan tâm thực hiện. Định hướng các nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương nhằm tuyên truyền kịp thời, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.

Tăng cường thông tin, tận dụng các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện.Từ đó, chủ động, phòng ngừa, đấu tranh phê phán, phản bác các thông tin sai lệch, các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc. Các thông tin được đăng, chia sẻ trên các trang, nhóm cộng đồng của các đơn vị, địa phương lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Có nhiều tin, bài chất lượng có tác dụng lớn trong việc đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc và thu hút lượt tiếp cận cao từ quần chúng nhân dân.

Công tác tuyên truyền lịch sử Đảng trong thanh thiếu niên được các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cách mạng, kháng chiến được thực hiện tốt. Tỉnh Bình Phước hiện có 40 di tích lịch sử. Công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy các di tích được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Các di tích đều có sự phân cấp trách nhiệm cho các địa phương, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát di tích theo quy định. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, dự án sửa chữa, trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích; thường xuyên chỉnh trang cảnh quan tại di tích; bảo vệ an ninh trật tự, chống xâm hại di tích.

Công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo và Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch biên soạn và đưa nội dung lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong Trường chính trị, các trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã biên soạn và đưa vào giảng dạy trong hệ thống trường học ở địa phương mình.

Việc giảng dạy lịch sử Đảng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, Thành phố trong các chương trình bồi dưỡng đều có lồng ghép chuyên đề lịch sử Đảng bộ Bình Phước, lịch sử địa phương vào các bài giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và lớp đảng viên mới.

Việc thực hiện tích hợp nội dung lịch sử Đảng, lịch sử địa phương trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Trong mỗi năm học, Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường học lồng ghép nội dung lịch sử đảng bộ và truyền thống của địa phương trong giáo dục, giảng dạy. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lịch sử Đảng thông qua môn lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Xây dựng phân phối chương trình cụ thể, có tiết học riêng hoặc lồng ghép nội dung học. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng cho học sinh. Xây dựng kế hoạch giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục địa phương, gắn lý luận với thực tiễn, liên hệ với thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử địa phương trong các bài giảng; đưa nội dung giáo dục địa phương thành một phần của tiết học theo chương trình do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 20-CT/TW ở một số đảng bộ trực thuộc. Một số công trình nghiên cứu lịch sử còn chậm, nhất là các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chưa tiến hành biên soạn lịch sử của ngành mình. Một số ấn phẩm lịch sử đảng, lịch sử truyền thống ở cấp huyện khi tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản còn một số sai sót. Một số các xã, phường còn khó khăn việc bố trí kinh phí. Công tác sưu tầm tư liệu lịch sử chưa thường xuyên, liên tục.

                                                                      H.Lan

 

Lượt xem: 205

  • File đính kèm:

Bình luận

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif