Search

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Hôm nay: 1.241

Lượt truy cập: 2.841.277

nhandanBTG.jpg

dangcsBTG.jpg

desertsv_EHA71GDCBF65Z.JPG

xaydungdangBTG.jpg

tuyengiaoBTG.jpg

binhphuoc.gif

congbao.gif

BAOHIEM.gif

logo phu rieng.png

LOC NINH.jpg

CAO SU SONG BE.jpg

newimagesv_1AZCGD65EF7HB.jpg

 

Kết quả 01 năm tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)

          

Sau khi có Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 22/6/2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến kết nối từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến điểm cầu tỉnh và nối đường truyền đến 11 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Sau đó, các cấp ủy đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền nối dài các Nghị quyết Trung ương 7 đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở, với kết quả 97,7% cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh học tập, quán triệt nghị quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 11/9/2018 về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTGTU, ngày 7/5/2018 về tuyên truyền trên báo chí về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (trong đó có Nghị quyết 28-NQ/TW). Đến nay, BHXH tỉnh và các sở ngành liên quan; các huyện, thị ủy, thành ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Kể từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 02-CTPH/BTGTU-BHXH ngày 27/6/2016 với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016-2020. Hàng năm, đều ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đến nay 11/11 ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy đã tổ chức ký kết với cơ quan BHXH cùng cấp và đã triển khai thực hiện tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về bảo hiểm.\

IMG_6690.jpg

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền tại Phường Long Phước -Thị xã Phước Long.

 

Nội dung, hình thức, hiệu quả công tác tuyên truyền: Hơn 01 năm qua, tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ hàng tháng, hội nghị thông tin thời sự định kỳ cấp huyện, lãnh đạo BHXH tỉnh, BHXH huyện, thị xã, thành phố đến trực tiếp thông tin và định hướng tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Hàng tháng, đăng các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về hoạt động của ngành BHXH trên 2 bản Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ nhân dân (có 35 tin, bài) để sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, đồng thời đăng tin, bài (75 tin, bài) về chính sách bảo hiểm đăng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tuyengiaobinhphuoc.org.vn).Tại một số hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời lãnh đạo BHXH tỉnh đến cung cấp thông tin về BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan báo chí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (trọng tâm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW) tại các xã, phường, thị trấn và các khu công nghiệp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh (mỗi hội nghị khoảng 200 người tham dự); đồng thời lắng nghe và trực tiếp giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ sở. Đa số ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với BHXH cùng cấp đã tổ chức đại trà hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đạt kết quả rất thiết thực.

Trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước có 02 chương trình đối thoại trực tiếp, 12 chuyên mục,12 chuyên trang và trên 100 tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; ngoài ra thực hiện 270 lượt tin, bài trên Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh ở xã, phường, thị trấn về công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Nhờ triển khai tốt các hình thức tuyên truyền, tính đến ngày 30/9/2019, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 837.727 người, đạt 100,4% kế hoạch năm. Trong đó, BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 126.308 người, đạt 96,06% kế hoạch; BHXH tự nguyện 2.627 người, đạt 81,73% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019.

Hạn chế: Công tác tuyên truyền tuy đã được triển khai bằng nhiều hình thức, nhưng chưa được thường xuyên, nội dung chưa thật sự đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chưa cụ thể đến từng nhóm đối tượng theo yêu cầu của Nghị quyết số 28-NQ/TW. Một số cấp ủy cấp huyện triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW còn chậm trễ. Một số kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW chưa đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế của địa phương. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, sử dụng ít lao động, nhận thức chính sách pháp luật về BHXH còn hạn chế, việc tập hợp tổ chức tuyên truyền gặp khó khăn; tình hình kinh tế hộ gia đình khó khăn nên người dân chưa có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện.

Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa có nhiều tin, bài về cách làm hay, mô hình sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình về công tác BHXH trên địa bàn tỉnh để nhân rộng trong xã hội. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, đúng mức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác BHXH trong hệ thống chính sách an sinh xã hội nên chưa dành sự quan tâm, đầu tư đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác BHXH, nhất ở cấp cơ sở còn xem công tác BHXH là của ngành Bảo hiểm.

Các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH cấp huyện chưa chủ động thực hiện chức năng tham mưu UBND cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo lĩnh vực quản lý; việc triển phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa ban tuyên giáo cấp huyện với ngành bảo hiểm và các ngành liên quan chưa được triển khai thường xuyên và hiệu quả.

Chủ quản lý, công nhân tại các khu công nghiệp phần lớn không có thời gian tham dự các hội nghị tuyên truyền về công tác bảo hiểm. Lý do: Chỉ dự được vào ngày nghỉ, nhưng ngày nghỉ có khi tăng ca, bận công việc cá nhân, hoặc phải có kinh phí hỗ trợ mới tham dự nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW gặp rất nhiều khó khăn. Bình Phước là tỉnh chiếm tới gần 20% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; đa số người dân làm nông - lâm nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định, trình độ dân trí không đồng đều, do đó việc tìm về hiểu chính sách, pháp luật BHXH chưa cao, nên việc vận động người dân tham gia HBXH tự nguyện gặp không ít khó khăn.

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền thời gian tới

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện giữa ngành BHXH với các sở ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng và tổ chức thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Chú trọng tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả cho các đối tượng là doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban tuyên giáo và ngành BHXH cùng cấp trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đối thoại chính sách về BHXH trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình và xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về BHXH.

Duy Khiêm

Lượt xem: 215

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 5h45 ngày 30/9/2020:

- Thế giới: 33.776.995 người mắc, 1.010.564 người tử vong.
- Việt Nam: 1.094 người mắc, 35 người tử vong (đã phục hồi 1.007). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif