Search

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 16/12/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 214-KH/TU về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên sau học tập chuyên đề năm 2020 phải xây dựng Bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

Lựa chọn vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm 2020

Năm 2020, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm:

Tập trung xây dựng báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả gắn với đề án xây dựng tầm nhìn chiến lược, thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước.

Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhanh và kịp thời trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian... theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 2013); Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

20191217_202211.jpg

Toàn cảnh việc học tập chuyên đề năm 2020 tại Hội trường tỉnh Bình Phước

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, liên hệ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2019gắn vớinhững biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); 45 năm giải phóng tỉnh Bình Phước và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí, tổ chức các cuộc thi, hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020).

Sau học tập chuyên đề năm 2020, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung đó.  

Để việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy giao các đơn vị tổ chức thực hiện.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên tại đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Tiên phong gương mẫu trong xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, của bản thân.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020 trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về "người tốt", "việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề 2020 tại địa phương, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản của chuyên đề 2020, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề 2020.

Gia Phúc

Lượt xem: 2894

  • File đính kèm:

Bình luận

duongdaynongcorona_1.jpg

CẬP NHẬT VIRUS NCOV

Cập nhật 12h30 ngày 26/6/2020:

- Thế giới: 9.714.800 người mắc, 491.856 người tử vong.
- Việt Nam: 352 người mắc (đã phục hồi 329). 
- Bình Phước: 0 người mắc.

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif