03 năm thực hiện công tác truyền thông Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ

Thứ năm - 11/11/2021 03:30 1.195 0
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương, BHXH tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 11/9/2018 về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, thời gian qua BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông như phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị liên quan như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước,  Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bưu điện tỉnh, Cục Thuế, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm văn hóa huyện, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, Ủy ban nhân dân huyện, xã, Đài Truyền thanh phường, xã, thị trấn... đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về BHXH.

 Kể từ khi Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, cơ quan Bưu điện tổ chức 628 Hội nghị tuyên truyền đối thoại trực tiếp, tư vấn với các nhóm đối tượng tiềm năng để phát triển BHXH tự nguyện như: người nghỉ việc do tinh giản biên chế, công nhân cao su nghỉ việc có số năm đóng BHXH nhiều nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, các hộ kinh doanh cá thể và hộ gia đình nông dân, người lao động tự do... Phối hợp với: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về 02 nghị quyết trên với 75 tin, bài về BHXH trên trang “Thông tin nội bộ” của Ban Tuyên giáo; phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện  48 chuyên mục “BHXH, BHYT và cuộc sống”, 02 chương trình đối thoại trực tiếp và  gần 350 tin, bài tuyên truyền về những nội dung liên quan đến 02  Nghị quyết trên. Từ năm 2019 đến 06 tháng đầu năm 2021, số lượt tuyên truyền trên hệ thống lao truyền thanh cơ sở về Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng  là 14.652 lượt. Thông qua hệ thống lao truyền thanh cơ sở, chính sách BHXH đến được với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn đẩy mạnh công tác truyền thông trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh, thông qua các sản phẩm truyền thông như pano, ap phích, tờ rơi, tờ gấp... Đồng thời, khuyến khích công chức, viên chức và người lao động trong Ngành đẩy mạnh truyền thông về 02 Nghị quyết trên  thông qua mạng xã hội như: Facebook, zalo, qua tin nhắn,...

 
Hình ảnh Tuyên truyền chính sách BHXH

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung tuyên truyền về Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN nói chung và BHXH nói riêng; sau 03 năm thực hiện công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN đã được nâng lên. Các cấp, các ngành đã tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, BHTN giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ hơn vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, phù hợp hơn với các đối tượng trong xã hội như nông dân, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người lao động và chủ sử dụng lao động. Các hình thức tuyên truyền từng bước được đa dạng hóa, như chú trọng tuyên truyền thông qua các hội nghị đối thoại về chính sách BHXH, BHYT; trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, bản tin…); biên soạn tờ gấp, tờ rơi, tuyên truyền trực quan…

Kết quả đạt được

Sau 3 năm nỗ lực triển khai thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, công tác BHXH trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đạt được một số kết quả quan trọng. Số người tham gia BHXH luôn tăng qua các năm: Năm 2019, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 135.536 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 130.972 người, đạt 100,99% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 4.744 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 133,07% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Năm 2020, số người tham gia BHXH là 144.110 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 133.527 người, đạt 100,03% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 8.574 người so với năm 2019); tham gia BHXH tự nguyện là 10.583 người, đạt 102,27% kế hoạch BHXH Việt Nam giao ( tăng 5.829 người so với năm 2019).

Năm 2021: Tính đến ngày 30/9/2021 số người tham gia BHXH là 122.458 người. Trong đó thamg gia BHXH bắt buộc là 113.279 người, đạt 80,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2021; tham gia BHXH tự nguyện là 9.179 người, đạt 55,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2021.

Năm 2020 là 10.583 người, tăng 5.839 người (123%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,3% kế hoạch được giao. Số người tham gia BHXH chiếm 27,66% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Như vậy, có thể thấy quá trình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ghi nhận sự đột phá ấn tượng, năm 2020 số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 9000 người so với năm 2018.

Thời gian quan, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19, ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội, có thể nói đây là những kết quả hết sức quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà BHXH tỉnh được giao.

Sau 03 năm triển khai công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền còn một số hạn chế như: Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc ít người chiếm khoảng 20%; đa số người dân làm nông - lâm nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về chính sách, pháp luật BHXH chưa cao. Công tác tuyên truyền mặc dù đã được quan tâm, song đôi lúc chưa được thường xuyên, liên tục, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 nên công tác tuyên truyền chính sách BHXH gặp không ít khó khăn, công tác phát triển người tham gia BHXH bị hạn chế.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH. Đổi mới hình thức tuyên truyền và đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tham gia nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./

Tác giả:  HL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 108 | lượt tải:69

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 830 | lượt tải:754

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 283 | lượt tải:147
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay10,281
  • Tổng lượt truy cập9,743,530
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây