Ngành Thuế Bình Phước quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Chủ nhật - 08/10/2023 23:01 427 0
Nhằm tạo sự thông nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của Cục Thuế Bình Phước trong việc khơi dậy niệm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành Thuế Việt Nam;
Ngày 11/9/2023, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai phát động Phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, Ngành Thuế Bình Phước quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 để lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025). Theo đó, Cục Thuế tỉnh đưa ra một số mục tiêu thi đua và nội dung thi đua, cụ thể như sau:
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/7_2023/picture1_17194318072023.jpg
Hội nghị giao ban ngành thuế Bình Phước (Nguồn Báo Bình Phước)
 
Về mục tiêu thi đua, Ngành Thuế tỉnh xác định một số mục tiêu thi đua như sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 -10/9/2025). Đồng thời, đưa ra các giải pháp đảm bảo tính khả thi, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu và quán triệt lời dặn của Bác “Thu thuế phải thu được lòng dân” tới từng cán bộ công chức Thuế.

Thứ hai, phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2021-2025 của các vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chi đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Thứ ba, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, góp phần cùng Bộ Tài chính, cơ quan, đơn vị địa phương trong cả nước hoàn thành các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giao.

Thứ tư, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi đơn vị và cá nhân trong triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng đơn vị.

Thứ năm, tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phát động hưởng ứng và tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

Về nội dung thi đua, Ngành Thuế tỉnh phát động một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, quán triệt quan điểm đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của ngành Thuế Bình Phước nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử của ngành Thuế Việt Nam; đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhưng đảm bảo theo đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Thứ hai, thực hiện tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức được phong trào thi đua là cơ hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ di trước; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Thuế.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ công bố Hóa đơn điện tử, cụ thể. “Trong nền kinh tế số ngày nay, thu được lòng dẫn mới thu được thuế. Chính vì vậy, việc triển khai hóa đơn điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, giảm tối đa tất cả chi phí cho người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ chính là thu lòng dân để thu thuế”.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT hiện đại hóa hệ thống thuế; triển khai thực hiện tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Chương trình hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phê duyệt.

Thứ năm, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp khác để hỗ trợ người nộp thuế.

Thứ sáu, tập trung triển khai các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Thứ bảy, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Thứ tám, triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế. Tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Thứ chín, điện tử hóa các thủ tục ban hành thông báo nợ, phân công, phân loại nợ, phân loại đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN trên toàn quốc.

Thứ 10, triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế năm 2023 và những năm tiếp theo, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chức năng quản lý thuế, các ngạch công chức chuyên ngành thuế, các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý và tổ chức thực thi công vụ. Tăng cường hình thức đào tạo trực tuyến. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Thứ mười một, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ, chi tiêu nội ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách, đảm bảo kỷ cương tài chính nội ngành. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức thuế.
Thứ mười hai, thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến trong ngành. Thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế được giao./.

Tác giả: Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 183 | lượt tải:111

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 419 | lượt tải:298

109-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2024)

lượt xem: 282 | lượt tải:129
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay12,604
  • Tổng lượt truy cập9,197,823
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây