UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua năm 2023 của tỉnh

Thứ tư - 04/10/2023 04:26 604 0
Nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao, các chỉ tiêu thi đua đã được UBND tỉnh đăng ký với Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ tại Công văn số 1472/UBND-NC ngày 05/5/2023 và các tiêu chí thi đua theo Quy định của Cụm, quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023.
 
Ảnh minh họa
 
Ngày 20/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 3302/UBND-NC về việc yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua năm 2023 của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sở Tài chính: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh (chỉ tiêu 14.888 tỷ đồng); thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính.
2. Sở Công Thương: Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu (chỉ tiêu 4.150 triệu USD).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 95% trở lên so với kế hoạch được Thủ thướng Chính phủ giao; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu kết quả xếp hạng cao hơn năm 2022 (năm 2022 xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (chỉ tiêu 99,2%); Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu 07 xã) và giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 trước ngày 10/01/2024.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Số hộ nghèo (chỉ tiêu giảm 2.000 hộ); Số lao động được giải quyết việc làm (chỉ tiêu 40.000 người).

6. Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (chỉ tiêu 68 trường, cụ thể: Mầm non: 24 trường; Tiểu học: 21 trường; Trung học cơ sở: 18 trường; Trung học phổ thông: 05 trường). Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2023 trước ngày 31/12/2023.

7. Sở Y tế: Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (chỉ tiêu đạt 100%).

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (chỉ tiêu 93%).

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Nâng cao kết quả đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, phấn đấu kết quả xếp hạng cao hơn năm 2022 (năm 2022 xếp hạng 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

10. Sở Nội vụ: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), phấn đấu kết quả xếp hạng của các chỉ số cao hơn năm 2022 (năm 2022 chỉ số PAR Index xếp hạng 39/63, chỉ số PAPI xếp hạng 56/63, chỉ số SIPAS xếp hạng 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

11. Thanh tra tỉnh: Tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (chỉ tiêu 85% đối với các vụ, việc mới phát sinh).

12. Công an tỉnh: Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án (chỉ tiêu 75%); Số vụ phạm pháp hình sự (chỉ tiêu giảm 5% số vụ so với năm 2022); Về an toàn giao thông (chỉ tiêu giảm 5% số vụ tai nạn, giảm 5% số người chết, giảm 5% số người bị thương so với năm 2022).

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (chỉ tiêu 100% kế hoạch); Bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng (chỉ tiêu 100% kế hoạch).

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy thực hiện tốt các tiêu chí sau: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023.

15. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu sau: Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chỉ tiêu 80%).

16. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức, triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của Đảng và Nhà nước.
17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua” hoặc Bằng khen của Trung ương các hội, đoàn thể. Đồng thời, tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua do các cấp tổ chức phát động, tích cực lao động, sản xuất, học tập, công tác góp phần có hiệu quả vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh cũng như các chỉ tiêu thi đua năm 2023 của tỉnh đã đăng ký với Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ và các tiêu chí thi đua theo Quy định của Cụm.

18. Đối với các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8% so với năm 2022 (theo thời giá 2010), thu nhập bình quân đầu người (chỉ tiêu 93,2 triệu đồng/người/năm): Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm đạt kế hoạch đề ra.

19. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt tiêu chí thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (Nội dung III, Phụ lục tiêu chí thi đua và thang điểm thi đua kèm theo Quy định số 1490/QyĐ-CĐNB ngày 14/9/2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ) và giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị đối với các nội dung chỉ đạo tại Công văn này.

Trong đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn và báo cáo kết quả thực hiện (số liệu tính đến ngày 31/12/2023) về UBND tỉnh (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 10/01/2024.

Đồng thời, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị không triển khai thực hiện hoặc có triển khai thực hiện nhưng gửi báo cáo chậm hoặc không gửi báo cáo theo quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tập thể cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu sẽ không được xem xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2023.
 

Tác giả: Văn Tâm (Ban Thi đua - Khen thưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 105 | lượt tải:113

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 217 | lượt tải:117

111-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

lượt xem: 464 | lượt tải:386
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập250
  • Hôm nay12,916
  • Tổng lượt truy cập9,340,545
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây