Search

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019

Với mục đích phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, ngày 15/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, trọng tâm là: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các Chỉ thị của Bộ Công an; Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ dân phố, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Nguồn: Khoahocthoidai.vn

2. Nghiên cứu đổi mới công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự phù hợp với từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, với phương châm “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội… tạo sự đồng bộ giữa củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

4. Hàng năm, các địa phương, đơn vị nỗ lực phấn đấu:

Các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải được ít nhất 75% trên tổng số hộ dân trên địa bàn. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tuyên truyền 100% đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

Có ít nhất 75% khu dân cư, xã , phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình hoặc củng cố được 75% mô hình Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiện hoạt động có hiệu quả; mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng hoặc củng cố được ít nhất 01 mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự” hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị.

5. Các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị mình bằng những việc làm thiết thực, chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn.

Tuyết Anh

Lượt xem: 336

  • File đính kèm:

Bình luận

Video

xbiendao6.png.pagespeed.ic.PiV-wj50rF.jpg

Banner gửi tỉnh ủy.png

 logo.gif

prieng.png

QUANG CAO TUYEN GIAO.gif