Mệnh lệnh chấn hưng văn hóa (bài cuối)

Thứ năm - 04/01/2024 20:03 292 0

Bài cuối:
VÌ HẠNH PHÚC NHÂN DÂN

 

Chấn hưng phải đi cùng với mở đường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho văn hóa phát triển. Vì đích đến cuối cùng của việc chăm lo phát triển văn hóa chính là hạnh phúc của con người. Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023 của Tỉnh ủy Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước trong giai đoạn mới được kỳ vọng góp phần đưa tỉnh Bình Phước phát triển bứt phá với khát vọng vươn lên, sớm trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

Nghị quyết số 14 là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cũng như những định hướng, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người đã được nêu tại Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Sau gần 27 năm tái lập tỉnh, nghị quyết chuyên đề về văn hóa lần đầu tiên ban hành được xem là kim chỉ nam để định hướng xây dựng nền văn hóa Bình Phước “đa dạng, bản sắc, hội nhập”, xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện, với các giá trị “hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo”.

Văn hóa tạo ra những con người hạnh phúc 

Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”. Phát biểu của Tổng Bí thư đã khẳng định quan điểm: Xây dựng và phát triển văn hóa chính là vì hạnh phúc của con người, của gia đình, cộng đồng và xã hội. Văn hóa là sáng tạo, đổi mới để vươn tới các giá trị chân - thiện - mỹ, vì con người.

Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy đã nhấn mạnh đến việc chăm lo xây dựng và phát triển con người Bình Phước toàn diện, có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, chú trọng tới các đặc tính: hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân. Đổi mới và mở rộng các hoạt động hướng đến giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Bình Phước. Xây dựng và đưa vào thực hiện Bộ chỉ số hạnh phúc của người Bình Phước.

Các khách mời tham gia tọa đàm chủ đề “Phát triển văn hóa vì hạnh phúc con người” tại phim trường BPTV

Bà Đào Thị Lanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh: Phát triển con người ở đây không chỉ là phát triển thể trạng, trí tuệ mà còn phát triển về nhân cách, đạo đức. Phát triển nhân cách, đạo đức con người giúp mỗi gia đình, cá nhân hoàn thiện hơn, cả về trí, thể, mỹ. Và khi con người có đủ trí tuệ, đạo đức và nhân cách, ý thức bảo tồn, sáng tạo và phát triển văn hóa của mỗi cá nhân, cộng đồng sẽ được nâng cao. Ngược lại, văn hóa phát triển sẽ góp phần vun bồi nhân cách đạo đức, trí tuệ và sức sáng tạo của cá nhân, cộng đồng.

Nền tảng tạo nên sức mạnh của một dân tộc ẩn chứa trong tính cách, ý thức, bản chất của con người. Là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, nên việc xây dựng một lớp người với lối sống lành mạnh, tích cực, con người xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng. Nghị quyết số 14 đề ra mục tiêu đến năm 2045, phấn đấu đưa chỉ số phát triển con người (HDI) của Bình Phước, được đo bằng 3 tiêu chí sức khỏe, tri thức và thu nhập, nằm trong nhóm từ 20-25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Hạnh phúc để sáng tạo và cống hiến

Con người chính là nguồn lực vô hạn của sự phát triển và đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chính là đầu tư cho nguồn lực này. Khi có những con người hạnh phúc, suy nghĩ tích cực, sẽ tạo ra nguồn năng lượng sáng tạo vô hạn. Là người công tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chị Lê Hoa Thiên, cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh cho rằng, xây dựng cho mình cách ứng xử có văn hóa sẽ giúp mình hạnh phúc hơn, bản thân có giá trị và cống hiến được nhiều hơn.

Bắt đầu từ những yếu tố của văn hóa để tạo ra hạnh phúc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Thị Lanh cho rằng: “Trước hết là rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, sống tích cực, bởi năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta làm mọi việc tốt hơn và hạnh phúc hơn. Cùng với đó là trau dồi tri thức, nâng cao nhận thức; thường xuyên cập nhật kiến thức mới phù hợp để hỗ trợ cho công việc của mình. Quan trọng nữa là cần đề ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Không phải lớn lao gì nhưng luôn phấn đấu ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là đã hạnh phúc rồi”.

Hạnh phúc của con người là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Và văn hóa chính là hạnh phúc mà mỗi người đều muốn hướng đến. Nghị quyết số 14 mang đến niềm hy vọng về sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa, con người Bình Phước trong thời kỳ mới. Ở góc nhìn của người đang tham gia vào hoạt động nghệ thuật, nhà báo Linh Tâm tin tưởng “Nghị quyết số 14 sẽ tạo ra môi trường rất tốt cho văn hóa, trong đó có văn học nghệ thuật phát triển”.

Ưu tiên tuyên truyền, giáo dục

Văn hóa Việt Nam đã, đang được đặt trong tâm thế mới, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng con người. Và nhiệm vụ chấn hưng văn hóa cũng đang được đặt ra, là yêu cầu cấp thiết khi những giá trị văn hóa Việt đang bị đe dọa bởi tình trạng bạo lực, tệ nạn xã hội, tội phạm… Trong bối cảnh thực tế hệ giá trị văn hóa Việt đang có chuyển biến xấu, môi trường văn hóa, thuần phong, mỹ tục đang đi xuống, để tạo ra sự thay đổi, bà Đào Thị Lanh nhấn mạnh phải bắt đầu từ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, trang bị vốn văn hóa cần thiết làm nền tảng. “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang là xu hướng của tất cả quốc gia trên thế giới như hiện nay, thiếu vốn văn hóa ấy, khi hội nhập rất dễ tiếp thu những mặt xấu thay vì những tinh hoa văn hóa nhân loại” - bà Lanh phân tích.

Tuyên truyền về văn hóa, con người là nhiệm vụ trọng tâm của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trong năm 2024, góp phần đưa Nghị quyết số 14 đi vào cuộc sống. Trong ảnh: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sản xuất chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 - Ảnh: Ly Na

Chia sẻ thực tế hiện nay khi văn hóa có biểu hiện xuống cấp, lệch lạc, để chấn chỉnh, nhà báo Linh Tâm cho rằng, mỗi cấp ủy, chính quyền cần toàn tâm, toàn ý thực hiện quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa. Việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực của sự phát triển không chỉ bằng những câu khẩu hiệu giăng ở khắp nơi.

Sự phát triển của văn hóa không chỉ dừng lại ở những hoạt động bề nổi mà phải là ở tầng sâu của sự phát triển, phải là những nội dung mang tính nhân văn của sự phát triển, vì con người. Có như thế thì văn hóa mới có thể trở thành sức mạnh mềm của quốc gia, dân tộc.

Nhà báo LINH TÂM

 

Kết thúc bài viết Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: “…chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc”. Và Bình Phước đang bắt đầu cụ thể hóa mong ước đó của Tổng Bí thư bằng Nghị quyết số 14.

Kỳ vọng Nghị quyết số 14 sẽ tác động mạnh vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu về phát triển văn hóa, con người Bình Phước. Đây cũng là cơ sở, nền tảng tạo động lực và điều kiện thuận lợi hơn đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa triển khai tổ chức thực hiện. Kỳ vọng nghị quyết là cơ sở huy động sức mạnh tập thể của khối đại đoàn kết toàn dân để các mục tiêu nghị quyết đề ra sớm đi vào cuộc sống.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
ĐÀO THỊ LANH
 

Tác giả: BPO (dẫn nguồn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 84 | lượt tải:59

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 655 | lượt tải:600

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 267 | lượt tải:136
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay9,974
  • Tổng lượt truy cập9,677,769
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây