Bình Phước phát huy vai trò báo chí, truyền thông trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng

Thứ hai - 25/03/2024 21:28 956 0
Trong thời gian qua, các phương tiện báo chí, truyền thông ở tỉnh Bình Phước đã phát huy tốt vai trò, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đại diện lãnh đạo tỉnh trao Giải Nhất Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình Phước, lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh: Báo Bình Phước)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đại diện lãnh đạo tỉnh trao Giải Nhất Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình Phước, lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh: Báo Bình Phước)

BÁO CHÍ ĐI ĐẦU TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thiết thực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025; tăng cường chỉ đạo quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay với các nhiệm vụ cụ thể được giao cho các cơ quan báo chí của tỉnh.

Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung các chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, “Góc nhìn thẳng”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, chương trình thời sự hằng ngày trên sóng phát thanh, truyền hình; chuyên trang “Xây dựng Đảng”, “Góc nhìn thẳng”, “Sự kiện và bình luận” trên báo in và thời luận trên báo điện tử để nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2022 đến nay, trên sóng phát thanh, truyền hình đã có 339 tin, bài, phóng sự; báo in, báo điện tử có trên 450 bài viết. Nội dung các bài viết mang tính chiến đấu cao, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, thông tin đa chiều, có tính thực tiễn. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã tích cực tuyên truyền các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc xây dựng chuyên mục “Cuộc sống tươi đẹp”, chuyên trang “Học và làm theo Bác”, “Theo gương Bác” với gần 2.000 tin, bài trên các loại hình báo chí; triển khai biên tập, xuất bản cuốn sách nói “Học và làm theo Bác từ những điều giản dị”. Tạp chí Văn nghệ Bình Phước với chuyên mục “Góc nhìn văn nghệ”, “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” đã thường xuyên đăng tải các bài viết ca ngợi Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp; đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật…

Hệ thống bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các cơ quan báo chí trong tỉnh góp phần định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Với nội dung phong phú, phân tích, lập luận sắc bén, dẫn chứng, số liệu cụ thể, thuyết phục, các bài viết trên báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch đã tạo hiệu ứng tốt trong thông tin, tuyên truyền. Một lượng lớn thông tin đấu tranh trên các sản phẩm báo chí đã được lan tỏa mạnh mẽ trên 600 trang, nhóm cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần phản bác đanh thép và hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần kịp thời định hướng và ổn định dư luận xã hội. Tuyến bài viết này luôn đồng hành với các biện pháp an ninh mạng và biện pháp kỹ thuật khác của cơ quan nghiệp vụ đã đẩy lùi những luồng thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đồng thời với đó, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì hoạt động có hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), triển khai cài đặt phần mềm chống mã độc Cyradar trong cơ quan nhà nước tỉnh, qua đó đã phát hiện và xử lý 277.454 mối nguy hại, trong đó có 247.756 mối nguy hại cao, 25.141 mối đe dọa nghiêm trọng. Phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, thông tin xấu, độc.

Ban Chỉ đạo 35, Ban tuyên giáo các cấp chủ động định hướng thông tin nhanh nhạy, kịp thời đối với các cơ quan báo chí về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; duy trì cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

TIẾP TỤC QUÁN TRIỆT SÂU RỘNG VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tỉnh Bình Phước cần triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngành Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chủ quản báo chí, truyền thông cần xác định rõ trách nhiệm, từ đó chủ động triển khai hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ mục đích, tuân thủ định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng tuyến tin, bài liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên vi phạm tôn chỉ mục đích, đạo đức người làm báo và không tuân thủ quy định của pháp luật. Tăng cường “phủ xanh” thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, internet, mạng xã hội.

Hai là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà báo và các cơ quan báo chí thực sự vững mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng xây dựng các sản phẩm báo chí hiện đại, đa phương tiện, nội dung phong phú để thu hút độc giả.

Mỗi cơ quan báo chí, truyền thông cần xây dựng nhóm cán bộ, phóng viên, biên tập viên nòng cốt, có trình độ lý luận, nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng nhận diện thủ đoạn, bản chất, luận điệu của các thế lực thù địch; biết kết hợp giữa lý luận với viết đúng, viết hay, dễ hiểu, giàu sức thuyết phục, bảo đảm tính sinh động của thực tiễn.

Khuyến khích, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên tham gia các cuộc thi “Giải Búa liềm vàng”, “Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Trung ương tổ chức để rèn luyện, nâng cao kỹ năng viết bài chính luận.

Ba là, các cơ quan báo chí cần quan tâm nâng cao chất lượng bài viết phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng phóng viên cơ quan báo chí Trung ương, các tỉnh, thành phố tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra ở Thủ đô Hà Nội - Ảnh: Trần Thể
Phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước tác nghiệp
tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh:Báo Bình Phước)


Về nội dung, cần tập trung bám sát vào những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để xuyên tạc, chống phá như: nhân quyền, tự do ngôn luận, vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ quyền quốc gia, quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn..., nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của chúng để kịp thời phản bác với các luận điểm sắc sảo, có tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục.

Bên cạnh tuyến bài tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và tuyến bài phê phán, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí cần chú trọng biểu dương, cổ vũ các tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước… nhằm định hướng tư tưởng, dẫn dắt, tạo ảnh hưởng lan tỏa, hiệu ứng xã hội sâu rộng.

Về mặt hình thức, cần đa dạng loại hình báo chí để nâng cao khả năng tiếp cận độc giả, thu hút công chúng, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm cần có sự thể hiện đa dạng về thể loại, tận dụng các dạng thức báo chí sáng tạo, như Inforgraphics, Long form, Lens... đang được quan tâm, chú ý hiện nay.

Về phương tiện, trong bối cảnh kẻ thù ráo riết tận dụng internet, mạng xã hội để phát tán, lan truyền thông tin xấu độc, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí truyền thông cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và internet để đa dạng loại hình, phương thức tuyên truyền. Báo chí, truyền thông nên tận dụng dạng thức báo chí mạng xã hội (đưa báo chí lên mạng xã hội), báo chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo, báo chí sáng tạo..., giúp tăng khả năng lan tỏa, kết nối, tương tác, tiếp cận công chúng, tạo thành nguồn thông tin chính thức, mũi nhọn, góp phần đẩy lùi những luồng thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bốn là, quan tâm định hướng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để triển khai thống nhất, đồng bộ trong các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước.

Cần phân công, phân nhiệm rõ trách nhiệm của từng cơ quan báo chí ở các cấp (trung ương, địa phương…) trong thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc… để vừa huy động được sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông, vừa bảo đảm tính đa dạng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt giữa các cơ quan, tránh hiện tượng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót thông tin.

Năm là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ những người làm báo ở địa phương, cơ sở.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số; đào tạo ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí; đặc biệt chú trọng việc rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo ở địa phương, cơ sở.

Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí các cấp; có cơ chế đặc thù để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, quản lý làm công tác báo chí ở địa phương, cơ sở./.

Tác giả: Anh Đức - Lâm Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 194 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1404 | lượt tải:1236

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 363 | lượt tải:178
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay21,422
  • Tổng lượt truy cập10,155,894
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây