Quân đội nhân dân Việt Nam đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (bài cuối)

Thứ năm - 29/02/2024 21:13 5.574 0
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, đồng thời cũng là nền tảng tư tưởng chỉ đạo mọi hoạt động trong quân đội. Do đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu hiện nay. Đặc biệt, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội càng phải được coi trọng, quyết tâm chính trị cao, thể hiện rõ vai trò là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu trong trận chiến không khói súng này.

BÀI CUỐI
BẢO VỆ VỮNG CHẮC TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG

Có một thực tế cần nhận thức thấu đáo rằng, thời nay, một bộ phận cán bộ trẻ trong quân đội tuy trình độ cao hơn song chưa được tôi luyện trong “lò lửa” chiến tranh cách mạng, chưa trải qua nhiều kinh nghiệm thực tiễn; đội ngũ chiến sĩ lớn lên trong thời bình, điều kiện cuộc sống sung túc hơn hẳn các thế hệ cha anh và nhu cầu hưởng thụ về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần đa dạng hơn. Mặt khác, môi trường xã hội hiện đại với nhiều mối quan hệ phức tạp, thông tin bùng nổ, mạng xã hội “lên ngôi”, khoảng cách kết nối giữa con người với con người gần như được “san phẳng”. Đây là một thách thức không nhỏ đối với việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của quân đội nói chung, đối với công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng cho quân nhân nói riêng. Vì vậy, muốn phòng chống, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, đảm bảo việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Cụ thể, cấp ủy các cấp trong đảng bộ quân đội quán triệt, ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo mạng lưới sâu rộng đấu tranh kiên quyết với mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, thống nhất về mặt tư tưởng, định hướng hoạt động, xây dựng quyết tâm, chỉ đạo thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, ban chỉ đạo 35 các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này; đồng thời, chấn chỉnh nơi làm chưa tốt, trách nhiệm chưa cao, còn biểu hiện hình thức, đối phó, chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Không ngừng tôi rèn ý chí, nâng tầm bản lĩnh cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Muốn vậy, vấn đề mấu chốt là phải xây dựng môi trường quân đội thực sự trở thành một tổ chức mẫu mực về đời sống chính trị, vật chất, văn hóa lành mạnh. Nói đến đời sống chính trị lành mạnh là nói đến tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức chỉ huy vững mạnh toàn diện; tổ chức quần chúng vững mạnh về mọi mặt. Bên cạnh đó, cần chăm lo bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ được hưởng thụ đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đời sống vật chất. Nhắc lại điều này tuy không mới nhưng không bao giờ thừa nếu các đơn vị muốn củng cố, xây dựng được “thế trận lòng quân” trở thành một bức tường thành vững chắc ngay tại đơn vị mình. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, khó có một thế lực nào có thể làm lung lay ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổ chức nghiên cứu tổng hợp, xử lý thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tổ chức lực lượng nghiên cứu, thu thập, xử lý, cung cấp thông tin thuộc bộ phận chuyên sâu các cấp; kết hợp khai thác nguồn tin ở đơn vị, địa phương, cơ sở, kịp thời nắm, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trọng tâm là những thủ đoạn mới, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ quyền biên giới, biển, đảo; dân tộc, tôn giáo; dân chủ, nhân quyền, môi trường, dân sinh; các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Cùng với đó là chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... nhằm thống nhất nhận thức, chỉ đạo hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Tổ chức đấu tranh công khai trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương, cộng tác viên trong và ngoài quân đội, nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng những tấm gương điển hình tiên tiến của đơn vị… Qua đó, tạo sự đồng thuận trong toàn quân và toàn xã hội, tăng sức “đề kháng”, khả năng “tự miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục duy trì và phát huy các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nội dung giáo dục chính trị, thông báo thời sự cho các đối tượng; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong quân đội.

Tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, không để đột biến xảy ra. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, trước hết nội bộ các cơ quan, đơn vị phải ổn định, tư tưởng phải thông suốt, có sự đồng thuận từ trên xuống dưới, nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, toàn quân cần làm tốt công tác quản lý, lãnh đạo, định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ, đảm bảo công tác tư tưởng phải đi trước một bước, làm cho bộ đội nắm vững đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của quân đội, đối tượng, đối tác, mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tình hình nội bộ; nắm chắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; chủ động nắm, quản lý, đánh giá tình hình tư tưởng, định hướng cho bộ đội, không để bị động, bất ngờ.  

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Phát huy vai trò của mình, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động, tiên phong, đi đầu trên mặt trận này, góp phần làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tác giả: Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (nguồn BPO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

lịch làm viec
tai lieu sinh hoat cb
Tài liệu chỉ thị 05
Sổ tay đảng viên điện tử
Fanpage Tuyên Giáo BP
OAZALO
hien ke BP
Văn bản mới

118-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

lượt xem: 202 | lượt tải:103

1383-CV/BTGTU

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

lượt xem: 1436 | lượt tải:1265

112-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2024)

lượt xem: 370 | lượt tải:179
Lịch su đang bo BP
DIA CHI
lich su tuyen giao
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay14,274
  • Tổng lượt truy cập10,227,424
Liên kết
QC_csln
qc_cspr
QC_csdp
QC_CSSB
QC_BHXH
Cty dien luc
QC-thue
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây